Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/120

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key f \major
 \time 3/4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 c8 c f g a g \break
 f4 r \stemDown a\(
 c2\)^\( f4\) \break
 d4^\( c8\) r a4^\(
 c2\)^\( f4\) \break
 d4 c4*2\fermata
 c8 c d c bes a \break
 \stemUp
 g4 r f^\(
 \stemDown 
 a2\)^\( c4\) \break
 \stemUp
 g4_\( f8\) r g4
 \stemDown
 a2^\( c4
 \stemUp
 g4\) f2\fermata
 \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 <f, f'>8 r <a a'> r <c c'> r
 <f, f'>8[ a c f] c <f a c>
 a8[ <c f a>] f,[ <a c f>] a[ <c f a>]
 bes,8[ <d f bes>] <f, a c f> r 
 <<\ignore
  {c'4 | a4. s8 s4 | b4}
  \\
  {c8 <f a c> | a, c^( f a f[ c]) | b[ <d f g>]}
 >>
 <c e g>4*2_\fermata
 <f, f'>4 <a a'> <f f'>
 <c' c'>8 e g c a[ c]
 f,8[ <a c e>] c,[ <f a c>] a, <c f a>
 c8[ <e g c>] <d f a> r
 <<
  {bes4 | \once \override NoteColumn #'X-offset = #-8 c2. | c4}
  \\
  {bes8 <des g bes> | c8^( f a c a f) | c8[ <e bes' c>]}
 >>
 <e a c>4*2_\fermata
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
  A la vo -- ra de la mar
  n'hi_ha_u -- na don -- ze -- lla
  n'hi_ha_u -- na don -- ze -- lla
  Que bro -- da -- va_un mo -- ca -- dor
  qu'es per la rey -- na,
  qu'es per la rey -- na.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s4*8
 s4^\markup{\italic{cresc.}}
 s4 s4^\markup{\italic{dim.}} s4
 s2.^\markup{\italic{poco cresc.}}
 s8^\> s8\! s2^\espressivo
 s4*7 s2^\markup{\italic{cresc.}}
 s2.^\markup{\italic{dim.}}
 s2.^\markup{\italic{poco cresc.}}
 s4^\markup{\italic{dim.}} s2^\espressivo

}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s4*7
 s4^\< s4\!
 s4^\> s8\! s8 
 s4*4 s16^\> s16\! s8 s2^\espressivo
 s4*8 s4^\<
 s8^\> s4.\! s4*5 c'4*2^\espressivo
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTINO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 30
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}