Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/128

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key g \major
 \time 2/4
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
 \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 \stemUp
 <fis a>8 q
 <g b>8. <fis a>16 <g b>8 <a c> \break
 <b d>8 q16 <c e> <b d>8 <a cis>
 \slurUp \set doubleSlurs = ##t
 \override TieColumn #'tie-configuration = #'((2.0 . 1) (-1.0 . 1))
 <<\ignore
  {\stemUp d4^( b) ^~ b8}
  \\
  {\stemUp b4^( g) ^~ g8}
 >>
 r8 <g b> <fis a> \break
 <g b>8.<fis a>16 <g b>8 <a c>
 \stemDown
 <b d>8. <c e>16 <b d>8 <g b>
 <<\ignore
  {\stemUp a4^( \stemDown d)^~ \break \once \override Stem #'length = #'12 d8}
  \\
  {\stemUp fis,4^~ \stemDown fis ^~ \once \override Staff.Stem #'transparent = ##t fis8}
 >>
 \stemUp
 r8 <fis b> <fis a>
 <g b>8. <fis a>16 <g b>8 <a c> \break
 \stemDown
 <b d>8 q16 <c e> <b d>8 <ais cis>
 <<\ignore
  {\stemDown d4^\( \stemUp b\)^~ b8}
  \\
  {\stemDown b4^\( \stemUp g\)^~ g8}
 >>
 \stemUp
 r8 <g b> <fis a> \break
 <g b>8. <fis a>16 <g b>8 <a c>
 \stemDown
 <b d>8. <c e>16 <a c>8 \stemUp <fis a>
 <<g4^\fermata\\g4>>
 \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 r4
 \repeat unfold 3{
 \repeat unfold 4 {g16( d' g d)}}
  \alternative {
   {g,16( d' g b) d( e d b)
    g16( e d b g8) r8}
   {\stemDown d16( a' d fis) a( b a fis)
    \stemUp d16( b a fis d8) r8 \stemDown}
  }
 \repeat unfold 2 {g16( d' g d)}
 g,16( b d g) d( fis a d)
 <g, b>4_\fermata
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Per8 mes que'm8. can16 -- tes8 au -- ba -- das16
 La gri8 -- va, gri4 -- "va! ______"2
 ca8 -- sa -- da8. ab16 tu8 no'm veu8. -- rán16
 La8 gri -- va,4 "bán _____"4 "__"4
 a8 -- bans me'n8. fa16 -- ré_u8 -- na truy -- ta16
 La gri8 -- va, gri4 -- "va! ______"2
 que8 pèl ai8. -- ga_i16 -- rá8 na -- dant8.
 La16 gri8 -- va, bán!4
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s4^\markup{\italic{dolce}}
 s4*6
 s2^\<
 s8^\> s8\! s4
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s4
 s2*2
 s2_\<
 s4_\> s4\!
 s2*2
 s2_\<
 s4_\> s4\!
 s2*2
 s8 s4._\<
 s4_\> s4\!
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTE}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}