Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/136

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4. = 80
 \key a \minor
 \time 6/8
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
 \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 \stemUp
 e8 e
 a8_\([ b] c\) b_\([ d] gis,\) \break
 b8_\( a4\) r8 c b
 a8_\([ gis] a\) a_\([ b] c\) \break
 b8_( e,4) r8 e e
 \repeat volta 2 {
  a8_\([ c] b\) a_\([ g] e\) \break
  g8_\( f4\) r8 f f
  e4 e8 e_\([ gis] b\) \break}
 \alternative {
  {a4. r8 e e}
  {\override Score.VoltaBracket #'transparent = ##t a4. ~ a8}
 }
 \bar"|."
}

% partitura ma esquerraA
esqA = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 d8\rest d8\rest
 a'4 e8 gis4 e8
 a4 e8 a4 e8
 f4 e8 dis4 dis8
 e4 b8 s4.
 \repeat volta 2 {
  a'4 e8 s4.
  d4 a8 s4.
  e'4 e8 e4 e8}
 \alternative {
  {a4 e8 s4.}
  {a4 e8 s8}
 }
}
% partitura ma esquerraB
esqB = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 s4
 \set Timing.beatStructure = #'(2 1 2 1)
 \slurUp
 a16 <c e> q q e, q gis <d' e> q q e, q
 a16 <c e> q q e, q a q q q e q
 f16 <c' e> q q e, q dis q q q dis q
 e16 <gis b> q q b, q e,[( e') gis,( gis'!) b,( b')]
 \repeat volta 2 {
  a16 <c e> q q e, q a,[( a') b,( b') cis,( cis'!)]
  d,16 <f a> q q a, q d([ d') c,( c') b,( b')]
  e,16 <a c> q q e q e <b' d> q q e, q}
 \alternative {
  {a16 <c e> q q e, q a,[( a') c,( c') b,( b')]}
  {a <c e> q q e, q a8}
 }
}
%Ajuntem les dues veus
esq = {<<\esqA\\ \esqB>>}
%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 A la vi -- la de To -- lo -- sa
 to -- ta la gent va fu -- gir 
 me -- nos u -- na no -- ble da -- ma
 que'n te pres lo seu ma -- rit.
 me -- nos "rit._______________"
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s4^\p 
 s2.*4
 s2.^\f
 s4.^\ff s4.^\>
 s^\p
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s8 s16 s16_\p
 s2.*4
 s2._\f
 s4._\ff s4._\>
 s_\p
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTINO "CON MOTO"}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 35
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
}
\score {
 \unfoldRepeats
 << \right \\ \left >>
 \midi {}
}