Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/142

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key bes \major
 \time 2/4
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
 \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t
}

%Variable per esborrar el warning de colisió de barres al posar les lligadures de fraseig
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 f8 f
 bes4 bes^\(
 bes4 d \break
 \stemUp 
 bes2\) ~ 
 bes8 r \stemNeutral
 f8 f
 bes4 bes^\(
 c4 d \break
 d2\)^\(
 c8\)\fermata r a8.. bes32
 c8 c c d \break
 c4 r
 bes8^\( d f d\)
 bes4_\( g\) \break
 f8_\( d\) f16_.\( g_. f_. g_.\)
 f4 r
 \stemUp
 c'16_._\( bes_. a_. bes_.\) \stemNeutral c8. d16 \break
 \stemUp c4_\( a\)
 f8_\( d\) f16_._\( g_. f_. g_.\)
 f4^\fermata \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 r4
 \repeat unfold 4 {
 bes8^. <d f bes>^.}
 <<
  {bes4}
  \\
  {bes8 <d f bes>}
 >> <d f>16\( <es g>\) <d f>16\( <es g>\)
 <bes d f>8 r r4
 \repeat unfold 4 {
 bes8^. <d f bes>^.}
 <<f4\\{f8 bes}>> a16\( bes\) a\( bes\)
 <f a>8^\fermata r r4
 <<\ignore
  {\stemDown f4^\( e\)^\( 
   \once \override Stem #'transparent = ##t
   f8\) s8}
  \\ \ignore
  {\stemDown f4^\( g\)^\( 
   \once \override Stem #'transparent = ##t 
   f8\) s8}
  \\ \ignore
  {\stemDown a4^\( bes\)^\( 
   a8\) <f, c' g'>8}
 >>
 <g c e>8 <a c es>
 <bes d f bes>8 r q r
 <<g'4\\{g8 <bes d>}>>
 <<es,4\\{es8 <g bes es>}>>
 <bes d f bes>4 <c es>8_\( <bes d>
 <a c>4\) r
 <<
  {\stemDown f4^\( es\)^\( a8\)_\( c f c\)}
  \\
  {\stemDown a4^\( g\)^\( \stemUp <f a>\) s4}
 >>
 d'8^\( bes\)
 <<{f4 s4}\\{<c' es>8_\( <a c> <bes d>4_\fermata\)}>>
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Lo di -- a de Sant Jo -- an
 n'es di -- a -- da se -- nya -- la -- da 
 ¡A deu Vi -- la de Ri -- poll 
 en -- tre -- mitg de du -- gas
 ay -- gas la ra la ra la 
 la ra la ra la ra
 la ra la ra la ra la ra la.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s4^\markup{\italic{con delicatezza.}}
 s2
 s4^\< s4\!
 s2^\> s2\! s2
 s2^\< s2_\> s4\! s4^\mf
 s2*2 s4^\< s4^\>
 s2\! s8 s8^\pp s4
 s2 s16 s16^\< s16 s16\! s4^\>
 s2.\! s4^\pp
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s_\fff}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTE}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}