Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/156

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

%Elements globals
global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 3/8
 \partial8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t
}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 a8
 <gis b>4 a8
 <gis b>16[ <a c>] <b d>8. <a c>16 \break
 <gis b>8 q a
 <gis b>8 q a
 <gis b>16[ <a c>] <b d>8. <a c>16 \break
 <gis b>8[ a] <e g>
 <f a>8 q <e g>
 <<{a16[ b a8] g}\\{f4 d8]}>> \break
 <c e>16[ <d f>] <e g>8 q
 <f a>4 <e g>8
 <<{a16[ b]}\\f8>> <a c> <gis b> \break
 <<a4\\a>> \bar"||" <fis a>8
 <g b>4 <fis a>8
 <<{b16[ c]}\\g8>> <g b>8 <d g> \break
 <c e>16[ <d f>] <e g>8 r
 <f a>4 <e g>8
 <<{a16[ b]}\\f8>> <a c>8 <gis b>
 <<a4\\a4>> \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esqA = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 s8
 \repeat unfold 2 {e4. e s}
}

esqB = \relative c {
 \global
 <a a'>8
 \repeat unfold 2 {
  e'8 d c
  b8 gis a}
 \alternative {
  {e'8 e f}
  {e8 <a, e'> \stemUp <c, c'>\noBeam }
 }
\stemDown
 <f f'>8 <a a'> <c c'>
 \stemUp
 <f, f'> <d d'> <b b'>
 <c c'> q q
 \stemDown
 <f f'> <a a'> <c c'>
 <f c> <e e'> <e d>
 <a c>4 <d,, d'>8
 <g g'> <b b'> <d d'>
 <g, g'>\noBeam \stemUp <d d'> <b b'>
 <c c'> q q
 \stemDown
 <f f'> <a a'> <c c'>
 <f c'> <e e'> <e d'>
 <a c>4
}

esq = <<\esqA \\ \esqB>>

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Lo8 Ro4 -- meu8 y la8. Ro16 -- mi8 -- a
 van á Mis -- sa á Mont8. -- ser16 -- rat,4
 La8 Ro -- mi -- a8 va4 des8 -- cal -- sa
 lo Ro4 -- meu8 va des -- cal -- sat.4
 Qui8 de4 la8 Ver -- ge con -- fi -- a
 may que4 -- da8 de -- sam -- pa -- rat.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {s}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTE}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}