Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/186

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Aquesta pàgina conté una partitura.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key d \major
 \time 2/4
 \partial8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 fis8
 fis4 fis8 a \break
 g4. a8
 a4 a8 fis 
 fis4 fis8 a \break
 g4. b8
 a4 r8 fis
 fis4 fis8 a \break
 g4. e8
 d4 d8 d
 fis4 fis8 a \break
 g4. e8
 d4 r8 \bar "||" fis8
 fis4 fis8 a
 g4. e8 \break
 d4 d8 d
 fis4 fis8 a
 g4. e8
 d4 r8 \bar "|."
}

% partitura ma esquerra
esqA = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 \stemUp
 r8
 \repeat unfold 6 {d4 d}
 d4 dis
 e4 ais,
 b b
 d d
 g, a
 s d8\rest d\rest
 d4 dis
 e ais,
 b b
 d d
 g, a
 s d8\rest
}
esqB = \relative c {
 \global
 \stemDown
 s8
 \repeat unfold 2 {
 d d'^> d, cis'^>
 d, b'^> d, g^>
 d fis^> d a'^>}
 \repeat unfold 2 {
 d, <fis a d>^> d <fis a c>^>
 e <g b>^> ais, <cis e g>^>
 b <d fis>^> b <d fis>^>
 d <fis a d>^> d <fis a d>^>
 g, <b e g>^> a <cis e g>^>}
 \alternative {
  {<d fis>4 s8 s}
  {<d fis>4 s8}
 }
}
esq = {
 <<{\esqA} \\ {\esqB}>>
}
lletra = \lyricmode {
 Fran -- cis -- ca 
 de -- má_us con -- vi -- do á
 la plas -- sa_á trau -- re ball
 á la plas -- sa de las ver -- ges
 vos se -- réu la prin -- ci -- pal.
 ¡A -- deu y_a -- di -- os Fran -- cis -- ca
 la flor de Vi -- la Ber -- tran!
}
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s8^\markup{\italic{8as}}
 \repeat unfold 11 {s2}
 s4 s8 s16^\markup{\italic{Tornada}}
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s8}
right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {MODERATO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}