Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/206

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no necessita ser revisada.


Aquesta pàgina conté una partitura.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 120
 \key e \major
 \time 2/4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
 \cadenzaOn
 s2
}

right = \relative c' {
 \global
 % La música continúa aquí.
 \autoBeamOff
 \stemUp
 \cadenzaOff
 <e gis>4^\( <gis b>
 <fis a>8 <e gis> <fis a> <a cis>\) \break
 <gis b>4 <gis b>8 r
 <e gis>4^\( <gis b>
 <fis a>8 <e gis> <fis a> <a cis>\) \break
 <gis b>4 ^~ <gis b>8 r
 <e gis>4^\( <gis b>
 <fis a>8 <e gis> <dis fis> <e gis>\) \break
 <fis a>4 <fis a>8 r8
 <fis a>4_\( <a cis>\) \break
 <gis b>8^\( <fis a> <e gis> <dis fis>\)
 <e gis>4^\fermata ^~ <e gis>8 r \bar"|."
}

left = \relative c {
 \global
 % La música continúa aquí.
 \appoggiatura ais'8 <e b'>4^> <e b'>8^. <e b'>^.
 \appoggiatura ais8 <e b'>4^> <e b'>8^. <e b'>^.
 <e e'>^. <dis dis'>^. <e e'>^. <b b'>^.
 \appoggiatura ais'8 <e b'>4^> <e b'>8^. <e b'>^.
 \appoggiatura ais8 <e b'>4^> <e b'>8^. <e b'>^.
 <e e'>^.[ <dis dis'>^. <e e'>^. <b b'>^.]
 \appoggiatura ais'8 <e b'>4^> <e b'>8^. <e b'>^.
 \appoggiatura ais8 <e b'>4^> <e b'>8^. <e b'>^.
 <a, a'> <gis gis'> \stemDown <a a'> \stemUp <cis, cis'>
 \stemUp
 \appoggiatura bis' \stemDown <fis cis'>4^> <fis cis'>8^. <fis cis'>^.
 b4^> <b b'>8 <b b'>
 <e b'>4\fermata ^~ <e b'>8 r
}

lletra = \lyricmode {
Jo so fill de la Vall -- d'au -- ra
m'he cri -- at á Cas -- te -- lló __
quan vaig ser gran me po -- sa -- ren
d'a -- pre -- nent á Be -- sa -- ló __
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTE}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}