Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/217

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key es \major
 \time 2/4
% \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #-1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override DynamicTextSpanner #'style = #'none
}

rightA = \relative c'' {
 \global
 % La música continúa aquí.
 \autoBeamOff
 \override Stem #'neutral-direction = #1
 bes8\(_\p^\markup{ \italic {con allegressa}} as g as \break
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
 bes4 c8 d
 es4 \grace {g8\)\(} f4\)
 es4\( d8\) r \break
 \override Stem #'neutral-direction = #1
 \set crescendoText = \markup { \italic {poco cresc.}}
 \set crescendoSpanner = #'text
 \once \override Staff.PhrasingSlur #'control-points = #'((0 . -1) (30 . -11) (35 . 9) (60 . 3))
 bes8\( as g as 
 \stemDown bes4^\< c8 d\) \break
 es4^\>_\( \grace {d8(} c4)\)
 bes4\! r
 \stemUp bes8_\( c bes as\) \break
 g8\([ as] g f\)
 \unset crescendoSpanner 
 \stemNeutral
 es4^\( f^\<
 g4 g8\)\! r \break
 \stemDown
 bes8^\(^\p c bes as\)
 \stemNeutral
 g8_\( as g f\) \break
}

rigthB = \relative c' {
 \global
 \override Staff.KeySignature #'stencil = ##f
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 \override Staff.Clef #'stencil = ##f \autoBeamOff
 es4_\(^\< f
 es4.\)\! r8
 es'8^\(^\pp d\)^\< es\( d\) \break
 es8^\( d\) es^\( d\)
 es4^\( c
 bes4\) r \break
 <es es'>8^\ff^\( <d d'>^\> <es es'> <c c'>\)
 <bes bes'>8\( <c c'> <bes bes'> <as as'>\) \break
 <g g'>4^\( <f f'>
 <es es'>4\)\! r \bar"||"
 es4^\markup { \italic {Tornada. grazioso}} f8_\( g\) \break
 bes4 bes8 bes
 c4^\( d8 es
 bes4\) r \break
 <es es'>4 <d d'>8 <c c'>
 <bes bes'>4 <bes bes'>8 <bes bes'>
 <c c'>4_\ff <d d'>
 <es es'>4 r^\fermata \bar"|."
 
}

leftA = \relative c {
 \global
 \set Staff.beatStructure = #'(4)
 % La música continúa aquí.
 <es g>8^\( bes' es bes\)
 <es, g>8^\( bes' es bes\)
 <es, g>8^\( bes' es bes\)
 <f as>8^\( bes d bes\)
 g8^\( bes es bes\)
 <f as>8^\( bes d bes\)
 <<
  {bes4 a}
  \\
  {<es g>8^\([ es']\) f,^\([ es']\)}
 >>
 <bes, d>8^\( f' bes f\)
 d8^\( f d bes\)
 <<
  {es4}
  \\
  {bes'8^\( c bes as\)}
 >>
 <es g>8[\( bes']\) <es, as>\([ ces']\)
 <es, g>8^\( bes' es bes\)
 d8^\(_\p f d bes\)
 <<
  {es,4}
  \\
  {bes'8^\( c bes as\)}
 >> 
}

leftB = \relative c {
 \global
 \override Staff.KeySignature #'stencil = ##f
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 \override Staff.Clef #'stencil = ##f <es g>8\([ bes'\)] <bes, as'>8^\([ bes'\)]
 <es, g>8^\( bes' es bes\)
 <c, es>8^\( g' c g\)
 <bes, es>8^\( g' bes g\)
 <as, es'>8^\( as' c as\)
 <es g>8^\( bes' es bes\)
 <es,, es'>8_\ff[ <f f'>] <g g'>[ <as as'>]
 <g es'>8 <as es'> <bes es> <c es>
 <bes es g>8^\([ bes'\)] <bes, d f as>^\( bes'\)
 <es, g>8^\([ bes'\)] <es, g>4
 <es g>8^\( bes' es bes\)
 <es, g>8^\( bes' es bes\)
 <es, as>8^\( c' es c\)
 <es, g>8^\( bes' es bes\)
 <es, es'>8[ <c c'>] <bes bes'>[ <as as'>]
 <g g'>8[ <es es'>] <f d'>[ <g d'>]
 <<
  { <c es>8_\([ as'\)] d,_\([ f\)] }
  \\
  { as,4 bes4}
 >>
 \stemDown
 <es, g bes es>4 r^\fermata
}

lletraA = \lyricmode {
 ¿Que li do -- na -- rém á la pas -- to -- re -- ta?
 ¿Que li do -- na -- rém per a -- ná'_á ba -- llar?
 Jo n'hi vull do -- nar u -- na ca -- pu -- txe -- ta
 y_á la mon -- ta -- nye -- ta jo la'n 
}

lletraB = \lyricmode {
 vull fé'_a -- nar.
 Y_á la mon -- ta -- nye -- ta no_hi tro -- na, ni plou,
 y_en la ter -- ra pla -- na tot lo vent ho mou.
 So -- ta l'om -- bre -- ta, l'om -- bre -- ta, l'om -- bri,
 flors y vi -- o -- las y ro -- ma -- ní.
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRETTO "BEN MODERATO"}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Staff = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \rightA}
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletraA 
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \leftA}
 >>
 \layout {
  indent = 35
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
}
\score {
 {<<{\rightA \rigthB}\\{\leftA \leftB}>>}
 \midi{}
}

Nota:La partitura queda enquadrada en dues pàgines i es transcriu una part. Tingueu en compte que per escoltar-la haureu d'anar a la pàgina següent