Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/266

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


Aquesta pàgina conté una partitura.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 8 = 90
 \key f \major
 \time 6/8
 \partial 2
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
% \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override Arpeggio #'positions = #'(-3 . 0)
% \override Score.FootnoteItem #'annotation-line = ##f

}

right = \relative c' {
 \global
 % La música continúa aquí.
 \autoBeamOff
 s8^\markup{ \italic {dol.}} <f a>8. <g bes>16 \once \stemUp <a c>8
 <a c>8.^\<[ <bes d>16] <c e>8 <d f>8.^\> <c e>16 <bes d>8 \break
 <bes d>4\!\( \once \stemDown <a c>16\) r
 <f a>8. <g bes>16 \once \stemUp <a c>8
  <a c>8.^\< <bes d>16 <c e>8 <d f>8.^\> <c e>16 <bes d>8
 <a c>4\! r8 <f a>8. <g bes>16 \stemUp <a c>8 \break
 <a c>8. <g bes>16 <f a>8 <e g>8. <d f>16 <e g>8
 <f a>4\( <c f>16\) r <f a>8. <g bes>16 <a c>8 \break
 <a c>8. <g bes>16 <f a>8 <e g>8. <c a'>16 <bes g'>8
 <a f'>4 r8 
 \bar"||"
 <f' a>8.^\markup{ \halign #-3 \italic Tornada} <g bes>16 <a c>8 \break
 <a c>8. <g bes>16 <f a>8 <e g>8. <d f>16 <e g>8
 <f a>4_\( <c f>16\) r <f a>8. <g bes>16 <a c>8 \break
 <a c>8. <g bes>16 <f a>8 <e g>8. <c a'>16 <bes g'>8
 <a f'>4 r8 \stemNeutral f''4.^\(
 f,4\) r8 f'4.^\(
 f,4.\) \bar"|."
}
A = \relative c,{
 <f a c>8_.\arpeggio[ r <f a c>8_.\arpeggio]
}
B = \relative c,{
 <f g bes c>_.\arpeggio[ r <f g bes c>_.\arpeggio]
}
left = \relative c {
 \global
 \stemUp
 \autoBeamOn
 % La música continúa aquí.
 \hideNotes a8_\markup{(1)}
 \unHideNotes
 \A
 \A \B
 \repeat unfold 5{\repeat unfold 3 {\A} \B}
 \A \A
 <f a d>8_.\arpeggio[ r <f bes d>8_.\arpeggio]
 <f a des>8_.\arpeggio[ r <f bes des>8_.\arpeggio]
 <f a c>4._\fermata
}

lletra = \lyricmode {
!Que li da -- rém al noy de la ma -- re 
Que li da -- rem que li sá -- pi -- ga bo!
Pan -- sas y fi -- gas y mel y o -- li -- vas
Pan -- sas y fi -- gas y mel y ma -- to.
La -- la -- ra -- ra que'ls au -- cells se las men -- jan,
La -- la -- ra -- ra que las ma -- du -- ra -- ran;
xu -- cló!
xu -- cló.
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ADAGIO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   midiMinimumVolume = #0.4
   midiMaximumVolume = #0.95
  }
  \context {
   \Voice
   \remove "Dynamic_performer"
  }
 }
}
\markup{
\column{
\line \small {Gran Magatzem de música y Fábrica de instruments de Andreu Vidal (EDITOR)}
\line { " " }
\line { \super{(1)} \bold \italic {L' acompanyament fet una octava mes baixa imita lo bressol}}
}}