Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/107

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 3/4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 \autoBeamOff
 % La música comença aquí.
 c4^> c c
 \appoggiatura e8 d4 c d \break
 e2.^>
 c4^> c c
 \appoggiatura e8 d4\(^> c\)^\< d\!
 e2 c4 \break
 d4 d d
 a2^> d4
 c2.
 a4^> b c \break
 d2^> c4
 b4 \stemUp g a8 b
 \stemDown c2.
 \stemUp a4 b c \break
 \stemNeutral d2 c4
 b \stemUp g a8 b
 \stemDown c2.
 r4 r r \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esqA = \relative c, {
 \global
 \stemUp
 % La música comença aquí.
 s
}
esqB = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 \repeat unfold 2 {<c e g>4 <e g c> <g c e>
 <g, b d g> <d' f g b> <g b d>}
 \alternative {
  {c8 g c g e g}
  {c8 g e g e c}
 }
 <g d' g>4 d' \rest <g d' g>
 fis8 a c d c d,
 a'8 c d fis d c
 <fis, a c d>4 d \rest <fis a c d>
 fis8 a c d c d,
 g8 b d g f d
 e8 c g e c e
 <a, c e a>4 d \rest <a c e a>
 fis'8 a d c a d,
 g8 b d g f d
 e8 c g e g e
 c4 <e g c> d \rest
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Los fa -- drins de2 San4
 Boy2. se'n4 van a sen2 -- tar4 plas2 -- sa4
 no_hi van de bon2 cor4 no2. que_hi4 van de 
 ma2 -- la4 ga -- na la8 -- ra -- ra2. hi4 van de 
 ma2 -- la4 ga -- na la8 -- ra -- la.2.

}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\ignore \esqA \\ \esqB \\ \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRETTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 140
 }
 \midi {}
}