Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/113

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo \markup {\italic "Amoroso"}
 \key g \major
 \time 6/8
 \partial 4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 \autoBeamOff
 % La música comença aquí.
 d8 b
 g4. e8^> fis^> g^. \break
 a4^>\( d8\) r d b
 g4. e8^> fis^> g
 a16[^\( b] a4 g\) b8 \break
 d4^\( d8^. cis^> b^> cis^>\)
 d4.^\(^\> d8\! d\) b
 \stemUp
 g4 e8 a b a \break
 fis4 d8 \bar"||" d8_>[^\markup{\italic "Tornada" } e_>] fis_>
 g4^> g8^\( g8.[ c16]^> b8
 a8[ fis]\) d d8.^>[ e16^>] fis8^> \break
 g4^\( \stemNeutral b8 d^>[ c] a
 g4\) r8 r4 r8 r4 r8 r \bar "|."
}

% partitura ma esquerra
esqA = \relative c, {
 \global
 \stemUp
 % La música comença aquí.
 s
}

esqB = \relative c, {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 d'8 \rest d \rest
 <g b d>4 <g b d>8 <g c>4 <g b d>8
 <fis a d>4 q8 q4 d8 \rest
 <g b d>4 q8 <g c>4 <g c e>8
 <fis a d>4 <d fis a d>8 <g b d>4 q8
 <a d fis>4 q8 <a e' g>4 q8
 <d fis>8 a fis d4 r8
 <g b d>4 <cis, g' a>8 <e g a>4 <a, cis g'>8
 <d fis>4 <d fis a>8 <d a' c>4 q8
 <g b>4 <g b d>8 q[ <g e'>] <g d'>
 <fis a c d>4 <a d>8 <d, fis a d>8[ <d a' cis>] <d a' c>
 <g b>4 <g b d>8 <d a' d>8[ <fis a d>] <d a' d>
 <g b d>4 <b d>8 <g d'>4 <b d>8
 <g b d>4 d8 \rest d \rest
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Com vo -- l`eu que'us bai -- xi_á_o -- brir "__"
 ro -- sa fres -- ca_y co -- lo -- ra -- da?¿
 Com vo -- lèu que'us bai -- xi á_o -- brir "__"
 si es -- tich al llit a -- cot -- xa -- da?
 La som som so -- bre de l'e -- ra,
 la som som so -- ta del om.

}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 % dinàmiques de la mà dreta
 s
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\ignore \esqA \\ \esqB \\ \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRETTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 140
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   midiMinimumVolume = #0.8
   midiMaximumVolume = #1
  }
 }
}