Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/119

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \key f \major
 \time 2/4
 \partial 4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 \autoBeamOff
 % La música comença aquí.
 c8^\segno c |
 f4. g8 \break
 f8 e c c
 f4. g8 \break
 es4 f8 c
 a4. c8 \break
 es8 d f e
 bes4 des 
 c4^\fermata r \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
sA = {d' \rest}
sB = {d \rest}
sC = {d, \rest}

esqA = \relative c, {
 \global
 \stemDown
 \autoBeamOff
 % La música comença aquí.
  \sA <f a c>2|
 <g bes c>4 \sB
 <f a c>2
}

esqB = \relative c {
% \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.

 <f a c es>4 
 \repeat tremolo 2 {\stemUp f,16 \stemDown f'16}
 \repeat tremolo 4 {\stemUp f,16 \stemDown f'}
 \repeat tremolo 4 {\stemUp f,16 \stemDown f'}
 \repeat tremolo 4 {\stemUp f,16 \stemDown f'}
 \stemUp
 <f, f'>4 \sA
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletraA = \lyricmode {
 Si son tres ni -- ne -- tas
 del lloch de Nis -- sá
 que'n te -- nen gran jun -- ta
 treu -- re ball qu'hi va.
}

lletraB = \lyricmode {
 A -- n`em don -- ze -- lle -- tas
 a -- nèm a ba -- llar
 que l'he -- rèu Ri -- -e -- ra
 sab molt ben dan -- sar
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 % dinàmiques de la mà dreta
 s4
 s2*7
 s8 s8^\segno
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\ignore {\esqA \esqB \\} \dinE>>

te = \markup{ \translate #'(-0.5 . 0.3) \tiny{TE.}}

titol = \markup{"AND"\te" MOSSO"} 
%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \bold {\titol}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletraA
  }
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletraB
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 140
 }
}
\score {
 <<{\right }
  \\
  {\esqA {
   <f a c es>4
   \repeat unfold 2 {f16 f'16}
   \repeat unfold 3 {
    \repeat unfold 4 {f16 f'16}
   }
   }
   <f, f'>4
 }>>
 \midi {
  \context {
   \Score
   midiMinimumVolume = #0.8
   midiMaximumVolume = #0.4
  }
 }
}