Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/137

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \key c \major
 \tempo \markup{\italic "Con mistero i largato"}
 \time 2/4
 \partial 4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 \autoBeamOff
 % La música comença aquí.
 g8 g
 c4.^> c8
 d4. d8 \break
 e8 e c4^>(
 c4) d8 d
 e4 c(
 c) d8 d \break
 e4^\fermata r
 r4^\markup{\italic "á tempo"} c8 d
 e4.^> f8
 d4.^> e8 \break
 \stemDown
 c8^\( g\) d'4^>
 e8. d16 c8. b16 \bar"||"
 c8^\markup{\italic "Tornada"} d d4^\fermata
 s2 \bar"|."
 
}

% partitura ma esquerra

sA = {d'4 \rest}
sB = {d4 \rest}
sC = {d,4 \rest}

sa = {d'8 \rest}
sb = {d8 \rest}
sc = {d,8 \rest}

esqA = \relative c, {
 \global
 \stemUp
 \autoBeamOff
 % La música comença aquí.
 \sA
 \sB s8 \grace {\sB } s8
 \sB s8 \grace {\sB } s8
 \sB s8 \grace {\sB } s8
 s2*5
 \sB s8 \grace {\sB } s8
 \sB s8 \grace {\sB } s8
}

esqB = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 s4
 s8 <c e g>[ q] s8
 s8 <b d g>[ q] s8
 s8 <c e g>[ q] s8
 <a' c>4 <f a d>
 <e gis b e>4 <a c e>
 q4 <f a d>
 <gis b e>4^\fermata <g b d>
 c,4 c'
 s8 <c, e g>[ q] s8
 s8 <b d g>[ q] s8
 \autoBeamOff
 e8 <c' e> <g b d>4
 \autoBeamOn
 <b d>8. <f as d>16
 <g c e>8. <g b d>16
 <c e>8 <g b d g> <c e> g
 <c, e g c>4 \sB
 
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 U -- na can -- so -- ne -- ta
 no -- va vos la di -- ré
 vos la di -- ré,
 del par -- dal quan s'a -- cot -- xa -- va
 so -- ta_o -- ran -- ger,
 vos la di -- ré.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 % dinàmiques de la mà dreta
 s
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\ignore \esqA \\ \esqB \\ \dinE>>


%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \bold {"  "}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 140
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   midiMinimumVolume = #0.8
   midiMaximumVolume = #0.4
  }
 }
}