Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/145

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 2/4
 \partial8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 e8
 g4 a8 b
 c4. d8 \break
 b4 g8 e 
 g4 a8 b
 c4. a8
 g4 r8 g \break
 c4 \stemDown b8 b
 \stemNeutral
 a4. g8
 e4 c8 c
 e4 g8 bes \break
 a4. f8
 e4 \bar"||" r8^\markup{\italic Tornada} c
 e4 g8 bes
 a4. f8 \break
 e4 c8 c
 e4 g8 bes
 a4. f8
 e4^\fermata r \bar"|."
}

sA = {d'4 \rest}
sB = {d4 \rest}
sC = {d,4 \rest}

sa = {d'8 \rest}
sb = {d8 \rest}
sc = {d,8 \rest}

% partitura ma esquerra
esqA = \relative c' {
 \global
 \stemUp
 % La música comença aquí.
 s8
 s2
 <e, g c>4 q8 d'
 <f, g b>4 g8 e
 <e g>4 s4
 <e g c>4 <g c>8 a
 <e g>4 r8 g
 <e g c>4 b'8 b
 a4. g8
 e4 e
 e4 <e g>8 <e g bes>
 a4. f8
 e4 s
 e4 g8 <g bes>
 <f a>4. f8
 e4 s2 <e g>8 <g bes>
 <f a>4 s8 f8
}

esqB = \relative c' {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 \sc
 <c e g>4 <c fis a>8 <c f g b>
 \repeat unfold 2 {c8 c c c}
 c8 c <c f a> <c f g b>
 \repeat unfold 13 {c8 c c c}
 <c e>4 s
 
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 U -- na ve -- lla hi_ha_á 
 Ma -- llor -- ca que pas -- sa
 de cent y_un any.
 Ja se'n clen -- xa_y 
 se'n pen -- ti -- na
 com si sols tin -- guès quinz' anys.
 En -- guany mo -- ri -- rá la ve -- lla,
 en -- guany si no la ca -- sám.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {s}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esqA \esqB \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRETTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 30
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}