Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/151

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key e \minor
 \time 3/4
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 b8. b16
 e4^> e d8. cis16^> \break
 d2^> d8. d16
 d4. g,16^\< g a8 \stemUp b\!
 \stemNeutral
 b4. r8 r4 \break
 b8.^> a16 b4.^\> a8\!
 b8^\( c e4 d\)
 b8. b16 b4. a8 \break
 g'8 e d4. r8
 \stemDown
 b8. a16 b4. a8
 b8 c e4 d \break
 b8. b16 b8 \stemNeutral a e fis
 g4^\fermata r r
 r4 r r \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 r4
 <e g b e>4 q <fis a d>8 <g a cis>
 <fis b d>4 <d fis a>^> <d a' c>
 <g b>4 <e g b> <fis a b>8 <e g b>
 <dis fis b>8. <b d fis>16 q4 r
 \repeat unfold 3 {fis'8^\( d\)}
 g^\( a c g b g\)
 fis8\( d d' a fis d\)
 g^\( c b g d b\)
 \repeat unfold 3 {fis'8 d}
 g8 a c g b g
 fis <d d'> cis' d, c' d,
 g[ d' b g] d[ b]
 g4 r r
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 U -- na_her -- mo -- s pas -- to -- re -- ta
 de -- ma -- na -- va con -- fes -- siò
 sens pen -- sar -- ho s'es po -- sa -- da
 als peus de son ay -- ma -- dor
 sens pen -- sar -- ho s'es po -- sa -- da
 als peus de son ay -- ma -- dor.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {s}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRETTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 30
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}