Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/157

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 3/4
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
 \override TupletBracket #'bracket-visibility = ##f
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 e8. d16
 cis4. \stemUp a8 b cis \break
 \stemDown
 d[ e] d4 b ~
 \bar"||"
 \time 2/4
 b8 r8 e8. d16
 \bar"||"
 \time 3/4
 cis4. a8 \tupletUp \times 2/3 {a8[ b] cis} \break
 d4 d4. r8
 d8. d16 e8 d cis b
 b16 \stemUp ais4^\fermata \stemDown cis4. cis16 \break
 cis4. ais8 b cis
 d8[ cis] b4 a
 fis4. a8 a b \break
 \time 2/4
 c4 b ~
 b4 e8. d16
 \bar"||"
 \time 3/4
 cis 4. a8 b cis \break
 d8[ cis] b4 a
 fis4. ais8 ais b
 cis4 b^\fermata r \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c, {
 \autoBeamOn
 \global
 % La música comença aquí.
 r4
 \stemUp
 <a a'>8[ \stemDown <g'' a cis e>] <e g a c> r <a, e' g a> r
 \stemUp d, \stemDown <d' f b> q4 r
 \stemUp <e, e'>8[ \stemDown <e' g b e> q] r
 \stemUp <a,, a'>8[ \stemDown <g'' a c e> q] r <a, e' g a> r
 \stemUp <d, d'>[ \stemDown <f' a d>] <d f a d>4 s8 r
 s2.
 \repeat unfold 4 {\repeat tremolo 6 {\stemUp fis,16 \stemDown fis'}}
 \repeat unfold 2 {\repeat tremolo 4 {\stemUp b,16 \stemDown b'}}
 \repeat unfold 3 {\repeat tremolo 6 {\stemUp fis,16 \stemDown fis'}}
 <b, b'>4 r r
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Lo de -- ma -- tí
 de Sant Jo -- an "______"
 á cu -- llir ro -- sas m'en -- vi -- an
 en un jar -- dí que te -- nim " "
 á la bo -- ra de ma -- ri -- na
 ¡mes ay! de la o -- li -- va
 de la_o -- li -- va n'he nas -- cu -- da
 ¡mes ay! de la o -- li -- va.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {s}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}