Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/167

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo \markup {\italic Grazioso}
 \key c \major
 \time 2/4
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 \stemDown a8 \stemNeutral b
 c4. b8 \break
 a8 e a \stemUp b \stemNeutral
 c4. b8
 a2 \break
 e'8 d c b
 a8 e a \stemUp b \break
 \stemNeutral c4 b
 a2 \bar"||"
 a8[ e] a \stemUp b \break
 \stemNeutral
 c[ e] d[ c]
 b4. e,8
 a8[ e] a[ b] \break
 \once \override Slur #'transparent = ##t
 c8[( e] d[ c])
 a2
 s2 \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c, {
 \global
 \autoBeamOn
 % La música comença aquí.
 r4
 \repeat unfold 3 {r8 \stemUp e[ \stemDown <e' g b>] r}
 \stemNeutral
 r8 e, <a' c f> r
 r8 e, <e' gis b> r
 <a, c e a>8 r r4 
 r8 e <e' gis d> r
 \repeat unfold 3 {r8 e, <e' a c> r}
 r8 e, <e' gis b> r
 r8 e, <e' a c> r
 r8 e, <e' gis b> r
 r8 \stemUp e,[ \stemDown <e' b d> e]
 <e g c>4 r
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Ja n'hi ha_u -- na
 mon -- ja á la Seo d'Ur -- "gell______"
 to -- ca las cam -- pa -- nas
 plo -- rant y ri -- "ent____"
 al -- séu lo peu jo-- vent
 ga -- la -- ne -- ta -- -- ment.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s4
 s2*8
 s16^\markup{\italic Tornada}
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 30
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}