Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/175

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 2/4
 \partial8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 \stemNeutral
 \repeat unfold 2 {e16 f
 g8. g16 g8. a16
 \stemDown
 a8.^>\( g16\) c8. b16
 \stemNeutral}
 \alternative {
  { g8._\( a16\) f8. g16 e4 r8}
  {\stemDown g8.^\( g16\) \stemUp f8.\( f16\) e4 r4}
 }
 \bar"|."
  
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 r8
 \repeat unfold 2 {
  \repeat unfold 4 {<c e g>4}
  <b d g>4 <g b d g>}
 \alternative {
  {\repeat unfold 2 {<c e g>}}
  {<c e g>8 <e g c> <c e g> r}
 }
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 De can -- sons y de fo -- lli -- as
 vos ne can -- ta -- rè deu mil
 que las por -- to_á la but -- xa -- ca
 en -- fi -- la -- das ab un fil.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 \override DynamicTextSpanner #'style = #'none
 s8^\p
 s4 s8.^\cresc s16
 s2 s2^>
 s4. s8^\p
 s2
 s4 s4^>
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 \override DynamicText #'transparent = ##t
 s8_\p s2 \break
 s2*2 \break
 s2*2 \break
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALEGRETTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}