Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/183

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo \markup{\italic doloroso}
 \key a \minor
 \time 9/8
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 \stemUp
 e4
 a4 gis8 a c b a gis e \break
 a4 gis8 a c a gis4 e8
 g4 e8 f a g f e e \break
 g4 e8 f a g e r e
 \bar"||"
 g4^\markup{\italic Tornada} e8 f a g f e e \break
 g4 e8 f a g e r e
 g4 e8 f a g f e e \break
 g4 e8 f a g e r e
 g4 e8 f a g f e e \break
 g4 e8 f a g e4. ~
 e4. r4 r8 r4 r8 \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 \stemUp
 % La música comença aquí.
 r4
 \repeat unfold 10 {
  e,8 e' e e e e e, e' e
 }
 <e, e'>4. r4 r8 r4 r8
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Si n'e -- ra_u -- na 
 don -- ze -- lle -- ta
 que n'hi cer -- ca -- van ma -- rit;
 quan n'ha sa -- pi -- gut
 la no -- va,
 de ca -- sa se -- va_ha fu -- git.
 Glo -- rio -- sa San -- ta Qui -- te -- ria
 vol -- guèu -- nos a -- fa -- vo -- rir,
 lliu -- rèu -- nos de mal de ra -- bia
 qu'es mal que no's pot so -- frir,
 vol -- guèu -- nos do -- nar la glo -- ria
 á l'ho -- ra qu'hem de mo -- "rir__________"
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {s}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTINO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 30
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {}
}