Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/195

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.


Aquesta pàgina conté una partitura.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 8 = 90
 \key c \major
 \time 3/8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
% \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override Arpeggio #'positions = #'(-3 . 0)
% \override Score.FootnoteItem #'annotation-line = ##f

}

right = \relative c' {
 \global
 \autoBeamOff
 \stemUp e8^\< e g
 f->[ f]\> a
 g4 g8 \break
 e\< e g
 f[ f]\> a
 g4. 
 e8\p e g \break
 f[ d] b
 c4 c8
 e^\markup{\italic "cresc"} e a
 g[ f] d \break
 c4. \bar "||" 
 e8^\p^\markup{\italic "Tornada"} e g
 f d b
 c4 c8 \break
 e8 e a
 g[^\( f] d
 c4.\) r2*3/4 \bar "|."
}

left = \relative c {
 \global 
 \mergeDifferentlyDottedOn
 <<{c4.}\\ {c16 e g c g e}>>
 <<{c4.}\\ {c16 f a c a f}>>
 <<{c4.}\\ {c16 e g c g e}>>
 <<{c4.}\\ {c16 e g c g e}>>
 c16 f a c a f
 c16 e g c g e
 <<{\autoBeamOff c8}\\{a16[ <e' g>]}>> <<{bes8}\\{bes16[ <e g>]}>> <<{a,8}\\{a16[ <e' g>]}>>
 \stemDown d16 f a f g \stemUp g,
 \stemDown c e g c g e
 <<{\autoBeamOff b8}\\{b16[ <d gis>]}>> <<{a8}\\{a16[ <c e a>]}>> <<{f,8}\\{f16[ <a d f>]}>>
 g g' d g <g, b> g'
 <<{c,4.}\\ {c16 c' b c g e}>>
 <<{c4.}\\ {c16 e g c g e}>>
 <<{g,4.}\\ {g16 b d g d g,}>>
 <<{c4.}\\ {c16 e g c g e}>>
 <<{\autoBeamOff b8}\\{b16[ <d gis>]}>> <<{a8}\\{a16[ <c e a>]}>> <<{f,8}\\{f16[ <a d f>]}>>
 <<{g4.}\\ {g16 b d g <d f> b'}>>
 <<{c4.}\\ {c16 g e c g' e}>>
 <<{c'8}\\{<c, c'>}>> r r
}

lletra = \lyricmode {
 L'A -- me -- lia_es -- tá ma -- lal -- ta
 que no hi_ha pas re -- mey
 comp -- tes la van a veu -- re, comp -- tes ba -- rons y reys.
 Ay tot lo meu cor se'm nu -- a
 com un ram de cla -- vells.
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {MODERATO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   midiMinimumVolume = #0.4
   midiMaximumVolume = #0.95
  }
  \context {
   \Voice
   \remove "Dynamic_performer"
  }
 }
}