Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/213

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.


Aquesta pàgina conté una partitura.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 8 = 90
 \key c \major
 \time 3/4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
% \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override Arpeggio #'positions = #'(-3 . 0)
% \override Score.FootnoteItem #'annotation-line = ##f
\override TupletBracket.bracket-visibility = ##f

}

right = \relative c'' {
 \global
 \autoBeamOff
 \stemDown
 \tupletUp
 e16^\markup{\italic Allegretto}^> e e e e8 g \tuplet 3/2 {f[^> e] d} \break
 c16^> c c c c8 e d4^> \break
 g,16^> c c c d8 d e c \break
 e16^>\( f e f e8 d c4\) ~ c r r \bar "|."
}

left = \relative c {
 \global 
 \stemDown
 \repeat unfold 2 {
 \repeat unfold 2 {<c e g>4} g16 b d g}
 <c, e g>4 <g b d g> c16 e g c
 <g c e>4 g16 b d g c, e g e ~ e4 r r
}

lletra = \lyricmode {
 Lo di -- a vuit de se -- tem -- bre
 del set cents no -- ran -- ta set
 se n'es sor -- tit á cam -- pa -- nya
 re -- gi -- ment dels fu -- se -- llers.
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
    systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 0
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   midiMinimumVolume = #0.4
   midiMaximumVolume = #0.95
  }
  \context {
   \Voice
   \remove "Dynamic_performer"
  }
 }
}