Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/219

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.

Aquesta pàgina conté una partitura.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 8 = 90
 \key c \major
 \time 9/8
 \partial 4.
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
% \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override Arpeggio #'positions = #'(-3 . 0)
% \override Score.FootnoteItem #'annotation-line = ##f

}

right = \relative c' {
 \global
 \autoBeamOff
 \stemNeutral
 e4 f8 g[ a b] c4. d4 e8 \break
 e e4 r4 r8 e4 f8
 g4\( e8\) g4. f8 e[ d] \break
 \omit TupletNumber \tuplet 2/3 {c4} r f8 f f d
 e4 c8 d16[ b] g r r8 r c e \break
 d4 b8 c4 a8 b16[ gis] e r r8
 r c' e d4 b8 c4 a8
 b16[ gis] e r r8 r4 r8 r4 r8 \bar "|."
}

left = \relative c {
 \global
 \stemDown
 \autoBeamOn
 r4 r8
 <a, c'>4. <c' e g> <e g c>
 c8 <g' c e> <g c e> <g c e>4 r8 <g c e>4.
 c,8 <g' c e> <g c e> <g c e>4 r8 <g b d f>4.
 \omit TupletNumber \tuplet 2/3 {<c e>4} <a c e> r8 <f a d>4 r8
 <g c e>4. <g b d f>4 r8 <c e>4 r8
 <d, f b>4. <dis a' c> <e gis b>
 <a c>4 r8 <d, f b>4 r8 <dis a' c>4.
 <e gis b> r4 r8 r4 r8
}

lletra = \lyricmode {
 La comp -- te -- sa se pas -- se -- ja por u -- na
 molt ri -- ca cam -- bra los do -- lors del 
 part li ve -- nen no la
 dei -- xan sos se -- ga -- da
 no la dei -- xan sos. se -- ga -- da_.
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {MODERATO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   midiMinimumVolume = #0.4
   midiMaximumVolume = #0.95
  }
  \context {
   \Voice
   \remove "Dynamic_performer"
  }
 }
}