Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/225

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura. 
 \new PianoStaff <<
  { \clef "treble" \key g \major \tempo \markup {\italic Allegretto} \time 3/8
 
 r4 g'8 | g' g' g' | g'4 ^\( d'8 \) | \bar "|" \break
 b'8 -> b' b' | b'4 \( g'8 \) | a'8 b' c'' | d''8 -> \( c'' b' | \bar "|" \break  % ton per aquí ...
 a'8 -> g' fis' \) | g'4 b'8 | a'8 a' a' | a'8 b' a' | \bar "|" \break  % quest dematí ...
 g'8 ^\( fis' e' | d'4 \) a'8 | g'8 g' g' | g'4 -> d'8 | \bar "|" \break  % hi havia estat ...
 b'8 ^\( b' b' | b'4 \) g'8 | a'8 b' c'' | \bar "|" \break  % t'ho sabré dir
 d''8 -> ^\( c'' b' \) | a' \( g' fis' | g'4.~ \fermata \) | g'8 r8  % lona ab tota vritat
 \bar "||"
 }

\addlyrics {
—Deu vos guart Jo -- seph.
—An -- ton per a -- quí?
—He vin -- gut de Bla -- nes
a -- quest de -- ma -- tí.
A -- quí‿á Bar -- ce -- lo -- na
may hi‿ha -- via es -- tat.
—Ví -- na -- te'n ab mí
que t'ho sa -- brè di'
lo qu'es Bar -- ce -- lo -- na
ab to -- ta vri -- tat.
}
  \new Staff { \clef "bass" \key g \major
   r4. | g8 b d' | g8 b d' | 
   g8 b d' | g8 b d' | d8 fis a | d8 fis a |
   d b d' | <g b d'>4 r8 | d fis a | d fis a |
   a, cis e | d fis a | g8 b d' | g8 b d' |
   g8 b d' |g8 b d' | d8 fis a |
   d8 g b | d8 c' d' | g8 b d' | g4|
 }
 >>