Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/23

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key f \major
 \time 3/4
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 c4
 f4 g a
 a4 g a
 c2.
 bes4( c) bes \break
 a2 a4
 a4 bes g
 f2.^ ~ 
 f4 r c
 f4 g a
 a4 g a \break
 c2.
 bes4 c bes
 a2 a4
 a4 bes g
 f2. ~
 f4 r a \break
 bes2 a4
 g2 f4
 e2. ~
 e4 r a
 bes2 a4 \break
 g2 f4
 e2. ~
 e4 r c
 f2 f4
 g2 g4 \break
 a2.
 bes4^( c) bes
 a2 a4
 a4^( bes) g
 f2.
 f4 r
 \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 \stemDown
 r4
 <f, f'>4 <c' e g> <c f a>
 q4 <c e g> <c f a>
 <c fis a c>2.
 <c g' bes>4 <c e g c> <c g' bes>
 <c f a>4 <c f a c> <c f a>
 <c fis a>4 <c g' bes> <c e g>
 <f a>4 <f a c> <a c f>
 <f a c>4 r <c e g>
 <f, f'>4 <c' e g> <c f a>
 q4 <c e g> <c f a>
 <c fis a c>2.
 <c g' bes>4 <c e g c> <c g' bes>
 <c f a>4 <c f a c> <c f a>
 <c fis a>4 <c g' bes> <c e g>
 <f a>4 <f a c> <a c f>
 <f a c>4 r r
 <<
  {\stemDown
   \once \override NoteHead #'transparent = ##t
   \ignore
    c8[ c'8 bes_> c a_> c]}
  \\
  <<
   \stemUp
   {c,2.}
   {s4 bes' a}
  >>
 >>
 <<
  {\stemDown
   \once \override NoteHead #'transparent = ##t
    c,8[ c'8 g_> c f,_> c']}
  \\
  <<
   \stemUp
   {c,2.}
   {s4 g' f}
  >>
 >>
 <<
  {\stemDown
   \once \override NoteHead #'transparent = ##t
    c8[ c'8 e,_> c' g_> c]}
  \\
  <<
   \stemUp
   {c,2.}
   {s4 e g}
  >>
 >>
 <<
  {\stemDown
   \once \override NoteHead #'transparent = ##t
    c,8[ c'8 e,_> c' a_> c]}
  \\
  <<
   \stemUp
   {c,2.}
   {s4 e a}
  >>
 >>
 <<
  {\stemDown
  c,8[ c' bes_> c a_> c]}
  \\
  {\stemUp
  c,4 bes' a}
 >>
 <<
  {\stemDown
  c,8[ c' g_> c f,_> c']}
  \\
  {\stemUp
  c,4 g' f}
 >>
 <<
  {\stemDown
  c8[ c' e,_> c' g_> c]}
  \\
  {\stemUp
  c,4 e g}
 >>
 \stemDown
 c,4 r r
 <<
  \ignore
  {f,4 s <a c f>\arpeggio
  f4 s <bes c f>\arpeggio
  f4 s2 
  bes4 s2
  c4 s2
  c4 s2
  f4 s2}
  \\
  {f,8. a16 c4 s
  f,8. bes16 c4 s
  f,8. a16 c4 <a c es>\arpeggio
  bes8. d16 g4 <d g bes>\arpeggio
  c8. e16 a4 <c, f a>\arpeggio
  c8. g'16 bes4 <c, e g bes c>\arpeggio
  f8. a16 c4 <a c f>\arpeggio}
 >>
 f4 r
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 La4 Pas2 -- si4 -- ó2 sa4 -- gra2. -- da2
 si4 vo2 -- léu4 me2 -- di4 -- tar4 "________"2. " "4
 te4 -- niu2 en4 la2 me4 -- mo2. -- ria2
 lo4 que4 'us4 vull4 ex2 -- pli4 -- car4 "________"2. " "4
 Pen4 -- séu4 "'"4 que'l4 Re2 -- demp4 -- tor4 "________"2. " "4
 pa4 -- tí2 per4 nos2 -- tre_a4 -- mor4 "________"2. " "4
 cla4 -- vat2 en4 la2 creu4 du2. -- ra2
 mo4 -- rí2 ple4 de2 do4 -- lor.4 "________"2. " "4
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {s}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {"ANDANTE MOSSO"}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics{
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {}
}