Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/231

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.

Aquesta pàgina conté una partitura.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 8 = 90
 \key des \major
 \time 3/4
 \partial 2
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
% \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override Arpeggio #'positions = #'(-3 . 0)
% \override Score.FootnoteItem #'annotation-line = ##f
 \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f

}

right = \relative c' {
 \global
 \autoBeamOff
 \stemUp
 f4. es8
 des4 es es8 ges \break
 f4. r8 f es
 des4 es es8 ges
 f4. r8 f f \break
 bes,4 bes8 ~ \tuplet 3/2 {bes16\( c\) des} es8 ges
 f es des c des8.[ c16] \break
 bes4. r8 f' f
 bes,4 bes8 ~ \tuplet 3/2 {bes16 c des} es8 ges \break
 f es des c des8.[ c16]
 bes4^\fermata r r \bar"|."
}

left = \relative c {
 \global
 \autoBeamOn
 \stemDown
 \tupletUp
 r4 s
 <des f as>4 <c es ges as> <as c ges' as>
 <des f>8. <f as>16 <f as des>4 r
 <des f as> <c es as> <as c ges' as>
 <des f>8. <f as>16 <f as des>4 r \break
 bes, bes8 \tuplet 3/2 {bes16 c des} es8 ges
 f es des c des8. c16
 bes8 des f[ bes] f[ des]
 bes4 bes8 \tuplet 3/2 {bes16 c des} es8 ges
 f es des[ c] des <f, a c f>
 <bes des f>4 r r
}

lletra = \lyricmode {
 A l'hom -- bra d'un ta -- ron -- ger
 A l'hom -- bra d'un ta -- ron -- ger
 O -- lai -- la lan -- ga -- rin -- dó
 s'es -- tá la gen -- til Mar -- ta
 O -- lai -- la lan -- ga -- rin -- dó
 s'es -- tá la gen -- til Mar -- ta
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \bold {UN POCO AGITTATO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   midiMinimumVolume = #0.4
   midiMaximumVolume = #0.95
  }
  \context {
   \Voice
   \remove "Dynamic_performer"
  }
 }
}