Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/43

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key ges \major
 \time 6/8
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 es8 f
 g8^> as4. g8 as \break
 ces16^>^\([ bes] as4.\) bes8 ges
 es8^>^\( des4.\) ges8^> fes^>
 es4. r8 es f \break
 g8 as4. g8 as^\(
 ces16^>[ bes] \stemUp as4.\) \stemDown bes8 \stemNeutral ges
 es8 des4. ges8^> fes^> \break
 es4. r8 es f
 g8 as4. g8 as
 ces16[ bes] as4. bes8 ces \break
 des^> ges,4. f8 ges
 bes16[^>^\( as] ges4.\) es8 f \bar"||"
 g8 as4. g8 as \break
 ces16^\([ bes] as4.\) \stemUp bes8 ges
 es8^> des4. ges8^> fes^> \noBreak
 es4. r4 r8 \noBreak
 r2. \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 r4
 as8 <as' ces> es <as ces es> r r 
 \stemUp as,8[ \stemDown <as' ces> es] <as ces es> r r
 bes,8 <ges' bes> des <ges bes des> r r
 ces,8 <ges' ces> es <ges ces es> r r
 as,8 <as' ces> es <as ces es> r r
 \stemUp as,8 \stemDown <as' ces> es <as ces es> r r
 f <as ces> des, <ges bes> r r
 ces,8 <ges' ces> es <ges es'> r r
 \repeat unfold 2 {as,16[ es' as ces] as es es'8 r r}
 bes,16 des ges bes ges des <as' des>8 r r
 ges,16 des' ges bes ges des ges8 r r
 \repeat unfold 2 {as,16 es' as ces as es es'8 r r}
 f,,16 des' as' ces as f <ges bes>8 r r
 <as, ces>16 es' ges ces ges es ces[ ges' bes es] ces ges
 <ces, ces'>4 r8 r4 r8
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 La pri -- me -- ra qual per -- so -- na
 pot pen -- sar lo_a -- mor tan gran
 com di -- guè_al pa -- re per -- do -- na
 als que no sa -- ben que fan
 ⸮Ó que gran sa -- lut pro -- cu -- ra
 per sal -- var lo Po -- ble se -- u.
 Set pa -- rau -- las d'a -- mar -- gu -- ra
 que Je -- sus di -- gué_en la creu.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s4
 s2.*10
 s4. s4.^\p
 s2.
 s2.^\markup {\italic{Tornada}}
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {MODERATO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {}
}