Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/49

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key g \major
 \time 6/8
 \partial8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 d8^\(
 g4^. g8 a4 b8 \break
 c4\) b8 g4^. g8^\(
 a4 c8 b4.\) \break
 r4 r8 r4 a8^\(
 g4^. g8 a4 b8\break
 c4^.\) b8 g4^. e8^\(
 a8 b c b4.\) \break
 g4^.^\( e8 a a b
 g2.
 g4\)_\markup{\null \lower #1.5 \right-align"______________________"} r8 r4 \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 r8
 \repeat unfold 3 {g16 b d r d,8}
 g16 b e r e,8
 a16 c e r e,8 g16 b d r d,8
 fis16 a d r d,8 d'4 r8
 \repeat unfold 3 {g,16 b d r d,8}
 g16 b e r b8
 a16 c e r e,8 g16 b d r d,8
 e16 a cis r e,8 fis16 a d r d,8
 g16 b d r d,8 g16 b d r d,8
 g4 r8 r4
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Es -- ta -- va_a -- ge -- no -- lla -- da
 don -- ze -- lla Bea -- tris,
 men -- tres o -- ra -- ció fe -- ya
 ne -- vè_un jo -- ve gen -- til
 ne -- vè_un jo -- ve gen -- til 
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {s^\markup{\italic{Espresivo}}}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {MODERATO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}