Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/55

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key as \minor
 \time 2/4
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override TupletBracket #'bracket-visibility = ##f
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 es8. fes16
 ges4. ges8 \break
 as4.^>^\( ges8\)
 \bar"||" \time 3/4
 fes4^>\( es\) es8 fes \break
 \time 2/4
 ges4.^\( ges8
 as4. ges8
 es4\) \tupletUp \times 2/3 {es8^>[^\( ges] as\)} \break
 ges4. es8
 fes4.^> ges8\(
 fes4 es\) \break
 \time 3/4
 des8 des des4.^> des8^\(
 \bar "||" \time 2/4
 ges4^> fes^>
 es4\)^\fermata r \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 r4
 ces8 <ges' ces es> q r
 ces,8[ <ges' ces es> q] r
 ces,8[ <ges' ces es> q] r q r
 \repeat unfold 4 {ces,8[ <ges' ces es> q] r}
 ces,8[ <ges' bes des fes> q] r
 ces,8[ <ges' ces es> q] r
 <ges bes des>4 q16 q q q q4
 <des fes as des>2
 <es g bes>4 r
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 La vi-- da de la ga -- le -- ra
 es molt llar -- ga de con -- tar,
 a -- mor be m'es -- pe -- ra -- réu
 fins que hau -- ran pas -- sat set anys?
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s8. s16^\markup{\right-align \italic"Doloroso.    "}
 s2.*3
 s2^\> s4\!
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {MODERATO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}