Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/63

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 3/4
 \partial8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override TupletBracket #'bracket-visibility = ##f
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 g16 g
 c4. b8 c d \break
 c4 b8 r g8 g
 c4. b8 c d \break
 b4. r8 c g
 e4. c8 d e \break
 f4 a8*2 a8 a
 g4. e8 f d \break
 \time 2/4
 c4 \bar"||" g'8 g
 \times 2/3 {c g e} \override TupletNumber #'transparent = ##t \times 2/3 {c d e} \break
 f8 a a a
 \times 2/3 {g8[ a g]} \times 2/3 {f e d}
 c4^\fermata r \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 r8
 \repeat unfold 2 {
  \repeat unfold 3 {<c e>8[ g']}
  \repeat unfold 2 {<d f>8[ g]}
 }
 \alternative{
  {<g, b d> g'}
  {<c, e> g'}
 }
 \repeat unfold 3 {<a, c e>[ a']}
 \repeat unfold 2 {<d, f>[ a']}\stemUp <f, a> d'
 \repeat unfold 2 {g,[ <c e>]} g[ \stemDown <b d g>]
 c[ g'] <e g> c'
 <c, e g>4 <c e g bes>
 <c f a>4 q
 g8 <c e g> g <b d g>
 c8 <c e g> \stemUp <c, c'>4
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 A la plas -- sa ba -- llan 
 co -- cas be m'hi dei -- xa -- rèu a -- nar
 com que sò tan bo -- ni -- que -- ta
 ba -- lla -- dor no'm fal -- ta -- rá
 flor de lli -- ri, cla -- vell y vio -- le -- ta
 lo tèu_a -- mor m'ha de ma -- tar.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s2*11 s8 s4^\markup{\italic{Tornada} }
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRETTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}