Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/71

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 2/4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%{Variable per crear el percentatge de repetició d'una part de compàs%}
makePercent =
#'(define-music-function (parser location note) (ly:music?)
  "Make a percent repeat the same length as NOTE."
  (make-music 'PercentEvent
        'length (ly:music-length note)))

%{Variable per fer transparent la vírgula de les
corxeres%}
net =
\once \override Flag #'transparent = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 g4 g8 e
 f4.^> a8
 \repeat unfold 2 {\stemDown b8.^>[ a16]}
 \stemNeutral
 g4^> e \break
 g4 g8 <e g>
 f4. a8
 \stemDown
 \repeat unfold 2 {b8.[ a16]}
 \stemNeutral
 g4 e
 \bar"||"
 a4^> a8 a \break
 a4. \net e8
 f8[^> e] d[ cis]
 d4^> \net d8 d
 d4 d8 d
 g4 g8 f \break
 e4 d8 cis
 d4. d8
 g8[ f] e d
 c4 r
 s2 \bar"||"
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 \repeat unfold 2 {c16 e g c c,4
 c16 f a c c,4
 c16 f g b
 <<
  {\makePercent s4}
  {\hideNotes c,16 f g b \unHideNotes}
 >>
 c,16 e g c c,4}
 a4^> c8 e
 a4. e8
 f^>[ e d cis]
 d4^> f8 a
 d4^> d,
 \stemDown g,16 b d g \net \stemNeutral g,8 r
 \stemDown g16 cis e g \stemNeutral g,8 r
 \stemDown g16 d' f g \stemNeutral g,8 r
 \stemDown \repeat percent 2 {a16 b d g}
 \repeat percent 2 {c,16 e g c}
 \stemUp c,4 r
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 A dins del hort de lo meu pa -- re
 lo meu ga -- lant me hi_es -- pe -- ra -- va
 vi -- va, vi -- va vi -- va la_mo -- re -- ta
 so -- le ta
 vi -- va la -- ra la -- ra la --ra 
 a de vall del om.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s4 s4^\markup{\null \right-align \italic{"Allegretto.    "}}
 s2*7 s4^\markup{\italic{Tornada}}
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {}
}