Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/77

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 6/8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 c4 c8 e4 d16[ e]
 f4.^>^( e4.) \break
 d4^( e16[ d]) c4.
 e4^\( f8 g4 a8
 g4. e\) \break
 e4^\( f8 g4 a8
 g2.\)
 e4^\( f8 g4 a8\)
 g4.^\( e\) \break
 e4^\( g8 f4 e8
 d2.\)
 c4^>\( d8 e4 d16 e \break
 f4.^> e\)
 d4^( e16[ d]) c4 b8
 c4^> d8 e4 d16 e \break
 f4.^> e
 d8 ~ d4 r e16[ d]
 c4 ~ c8 r4 r8
 \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esqA = \relative c, {
 \global
 \stemUp
 % La música comença aquí.
 \repeat unfold 20 {c8 c' c}
 \repeat unfold 2 {<c, f g>8 b' b}
 \repeat unfold 4 {c,8 c' c}
 \repeat unfold 8 {\stemUp g8 \stemDown g' g}
}
esqB = \relative c, {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 \repeat unfold 4 {c4 s8}
 \repeat unfold 22 {c4.}
 \repeat unfold 8 {g'4.}
 \oneVoice
 <c e g>4 r8 r4 r8
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Si'm vo -- leu llo -- gar
 jo so u -- na " " pas -- to -- ra
 vin -- gu -- da de nou
 no fa gay -- re_es -- to -- na

 ¡Ay " " Jo " -- " seph
 vos -- tre fill m'e -- na -- mo -- ra
 tan pe -- tit,
 tan pe -- tit y no plo -- ra
 ¡Ay Jo -- seph!
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s2.*9
 s4^\markup{\italic{Tornada}}
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\ignore \esqA \\ \esqB \\ \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTINO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 140
 }
 \midi {}
}