Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/83

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key g \major
 \time 6/8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 g4^> b8 d16 d d8 e \break
 d4.^> b
 g4^> \stemUp b8 \stemDown d4^> d8
 d4^> c8 b^. b a16 b \break
 d4 c16 b b4.
 c4. e4^> e8^.
 d8.[ e16 d8] c8. d16 c8 \break
 b4. \bar"||" b8. a16 b8
 d8.^> c16 b8 b4.
 a4. e'4^> e8 \break
 d8.^>[ e16] d8 c8.^> d16 c8
 b4. r4 r8
 r4 r r \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \stemDown
 \global
 % La música comença aquí.
 \repeat unfold 6 {<g g'>8 <b b'> <d d'>}
 <g, g'>8 <c c'> <e e'> <g, g'> <b b'> <d d'>
 <gis, gis'>8 <b b'> <d d'> <e, e'> <gis gis'> <b b'>
 <a a'>8 <c c'> <e e'> <c, c'> <fis fis'> <a a'>
 <d, d'>8 <g g'> <b b'> <d, d'> <fis fis'> <a a'>
 \repeat unfold 2 {<g g'>8 <b b'> <d d'>}
 <gis, gis'>8 <b b'> <d d'> <e, e'> <gis gis'> <b b'>
 <a a'>8 <c c'> <e e'> <c, c'> <e e'> <a a'>
 <d, d'>8 <g g'> <b b'> <d, d'> <fis fis'> <d' a' d>
 \repeat unfold 2 {<g, g'>8 <b b'> <d d'>}
 <g, g'>4 r r
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Si me'n tru -- can a la por -- ta
 O -- la! o -- la! bai -- xa_o -- brir
 qui n'es a -- quest ca -- va -- ller " "
 qu'a -- ra's pas -- se -- ja per 'qui?
 Si_em -- peny y'm tru -- ca_á la por -- ta
 Si_em -- peny y no'm dei -- xa dor -- mir
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s2.*7
 s4. s8^\markup{\italic{Tornada}}
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {MODERATO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {}
}