Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/91

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 3/4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 c4^\markup{\italic "Dolce"} e g\(
 c4^> b g\) \break
 bes4^>^\( a f
 e2.\)
 a4^\(^> g^. f^.\) \break
 e2 c4
 e4 g e
 d2^> c4
 c4 e g \break
 c4^>\( b g\)
 bes^\(^> a f\)
 e2.
 a4^.^\( g^. f^.\) \break
 e2 d8 c
 d4 c b
 c2.
 r \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 c8 e g c g e
 <c e g>4 r r
 <c e g>4 r r
 c8 e g c g e
 g4 b, d8[ g]
 c,4 e <e g>8[ c']
 <c, e g>4 r <c e g>8[ <e g c>]
 <c g' b>2 <c e g c>4
 c8 e g c g e
 <c e g>4 r r
 <c f a>4 r r
 c8 e g c g e
 g,4 <f' g> <b, d>8 <b d g>
 <c e g>4 <e g c> r
 f8[ d'] g,[ e'] g,[ <d' f>]
 <c e>8 c g e g e
 c4 r r
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletraA = \lyricmode {
 Yo2 me'n4 lle2 -- vo4
 de2 -- ma4 -- tí2. 
 de4 -- ma -- tí nel2 
 á4 pun2 -- ta4 d'au2 -- ba4
 a -- ga -- fo
 mon2. sar2 -- ro4 -- net2. me'n2. --
 vaig2 á8 la mon2 -- ta4 -- nya.2. " "2.
}
lletraB = \lyricmode {
 Val4 -- dri -- a 
 mes2 so4 -- le -- ta dor -- mir2.
 que4 d'un pas -- tor2 ser4 
 l' na -- mo -- ra2 -- da4
 val -- dri -- a
 mes2 so4 -- le -- ta dor -- mir2.
 qu'un4 pas -- to -- ret2
 se8 na -- mo4 -- ri de mí2.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {s}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {AMOROSO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics {
   \lletraA
  }
  \new Lyrics {
   \lletraB
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 140
 }
 \midi {}
}