Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/97

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key es \major
 \time 3/4
% \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 bes16. as32 g16. as32 bes8^\( c8 bes4\) \break
 bes16. as32 g16.( as32 bes8^> c8) c8 bes8
 bes16 c16 bes16 as16 g8 as8 f4 \break
 g16. f32 g16. f32 g8( as8 bes16.) c32 \bar"||" bes16^\markup{\italic "Tornada"} as16 \break
 g8 r8 g16. f32 g16. f32 g8( as8 
 bes16.) c32 bes16. as32 g8^\fermata r8 r4 \bar"|."

 
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c, {
 \global
 % La música comença aquí.
 <es' g bes>4 <es g bes>4 <d f as bes>4
 <es g bes>4 <es g bes>4 <d f as bes>4 <es g bes>2 <bes d f bes>4 
 <es g bes>2 <bes d f bes>4
 <es g bes>4 r4 <es g bes>4 <bes d f bes>4 <es g bes>4 r4
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Mar -- ta's lle -- va de -- ma -- tí y_a ser -- mò se n'es a -- na -- da, quan tor -- na -- va de ser -- mò se'n va á ca -- sa sa ger -- ma -- na dalt del cel, dalt del cel tin -- drèm po -- sa -- da dalt del cel.
}
%{
%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {s_\mf}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s_\mf}
%}
right = \dreta
left = \esq

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRETO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}