Pàgina:Cansons de la terra (1874).djvu/9

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.

Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 crossRefNumber = "1"
 tagline = "" %{ Aquest paràmetre s'ha de deixar en blanc per no fer una pàgina a4 amb una partitura més petita%}
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 8 = 90
 \key b \major
 \time 6/8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
% \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override Arpeggio #'positions = #'( -3 . 0)
% \override Score.FootnoteItem #'annotation-line = ##f
 \partial 8
 \omit TupletNumber
 \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f

}

musica = \relative c' {
 \stemUp
 \autoBeamOff
 \global
 fis8 b ais gis gis fis e \break
 dis4.( dis4) fis8
 \stemDown b \stemUp fis e dis4 cis8 \break
 b4.( b4) \stemDown b'8
 ais4 b8 gis4 b8 \break
 \stemUp
 gis4. fis4^\fermata fis8
 fis4 e8 dis4 dis8 \break
 cis4.( cis4) fis8
 b4 fis8 e4 dis8 \break
 cis4.( cis4) b8
 dis4 b8 e4 dis8
 \tuplet 3/2 {cis4} b^\fermata r8 \bar "|."
}

lletra = \lyricmode {
 Al ve -- u -- re des -- " " pun --
 tar lo ma -- " " jor llu -- mi --
 nar en la nit mes dit --
 xo -- sa los au -- ce -- llets can --
 tant á fes -- te -- jar -- lo
 van ab sa veu me -- lin -- dro -- sa.
}

\score{
 <<
  \new Voice = "veu"
   \musica
  \new Lyrics \lyricsto "veu"
   \lletra
 >>
 \layout {
  indent = 20
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   midiMinimumVolume = #0.4
   midiMaximumVolume = #0.95
  }
  \context {
   \Voice
   \remove "Dynamic_performer"
  }
 }
}