Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/115

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


rera vicicanciller qui sestava de prop, que ell digues totes les coses tocants les dites dues o tres rahons. E lo dit vicicanciller levas de peus e comença a la primera donatio quel senyor rey En Jaume de bona memoria tresavi nostre feu al dit rey En Jaume de Mallorques fill seu del regne de Mallorques e de les altres terres sues; e arreu, per graus, tot lo fet e lo fundament e la justicia del nostre proces, e los torts, excesos, fallonyes, ingratituts, rebellions e altres coses quel dit Jaume qui fo rey nos habia fetes, per les quals devia perdre tota la terra, e la sua persona estar a nostre merce, segons que dessus vos diguem pus largament.
 E dites aquestes paraules levas en peus En Ramon Sicart scriva e secretari nostre e legi les convinences per Nos fetes ab tots nostres sotsmesos de les ciutats e viles reals de Catalunya en parlament general, e encara ab tots los habitadors del regne de Valencia ab cort general, ço es, quel regne de Mallorques e les ylles a aquell adjacents ab les terres de Rossello e de Cerdanya james nos puixen separar de la corona nostra ne dels regnes de Arago e de Valencia e del comtat de Barcelona, per nenguna manera, ne james per null temps Nos ne nostres successors nos en puixam deseixir ne alienar en manera alguna.
 E fet aço nos levam daqui en la manera dessus dita, coronat. E los barons e richs homens qui eren ab Nos portarennos de sobre un papello de drap daur, lo qual habien apparellat los jurats e prohomens de la ciutat de Mallorques tro que som a la porta de la Seu. E aqui fo apparellat un bell caball ab son ensellament cubert daur e de perles; e Nos cavalcam tots sols. E los jurats de Mallorques ab los barons nostres qui y eren portaven lo papello sobre Nos; e cavallers e ciutadans e altres gents notables de casa nostra destravan lo cavall ab unes regnes de seda blanca be longues. E Nos, ab la corona en lo cap, e la verga en la man dreta e lo pom en la ma sinistra, e vestit, segons que dit es, e ab la spasa cincta, cavalcam del portal de la Seu, girant dret al portal de Valldigne, e puix per lo carrer dret qui va a la Portella tornam a la plaça de senct Andreu; puix entram per lo portal de la Almudayna, e tornamnosen dret al castell nostre. E per tot lla hon passam era tot dalt e de cascuna part encortinat e ben empaliat, e cuberts de drap daur e de seda, e daltres maneres; e totes les dones e altra gent de