Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/135

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


significava que ladalill nostre ab tres servents qui era anat a descobrir un aguayt que homens den Jaume de Mallorques havien fet en un loch prop sancta Maria de la mar en Rossello situat, eras affangat ab lo cavall en una cequia, e aqui per los homens de dit aguayt mort ab los dits tres servents; e quatre servents morts de la part del dit aguayt. E estiguem en la dita ciutat lo dimarts; e lo dimecres Nos estants en el hort del monastir dels frares menors hon posavem, e a hora del seny del Ladre, reebeem una letra del infant En Pere en quens feya a saber quen Jaume de Mallorques devia entrar correr les nostres terres ab certa companyia domens a cavall e de peu. E Nos de continent faemli a saber que lendema partiriem de la dita ciutat. E lo dijous levamnos bon mati per cor de anar a Figueres; e estant axi en dos cors si partiriem o no, finalment aquella nit anam a Figueres, que fo divendres a vii dies del mes de maig, e noy entraren ab Nos a Figueres pus de setanta homens a cavall. En Figueres aturam per esperar nostres companyies que venien a cavall e de peu, de Catalunya, de Arago e de regne de Valencia tro el divendres seguent a catorze dias del mes de maig. Estant aqui, a pregaries del dit infant. En Pere e dalguns altres, perdonam al infant En Ramon Berenguer e a la comtessa muller sua e als altres, quens havien dat a entendre que havien leixats anar los nobles En Berenguer de Vilaragut e En Bernat de So e alguns homens de peratge e de peu qui havien preses per part nostra Narnau de la Drera e mossenyer Berenguer de Palau ab alguns companyons llurs prop de Lança, e puix los dits compte e comtessa havienlos occupats e, segons ques dit, leixats anar. E per tal com Nos perdonam al dit comte de Empories e comtessa, lo dit comte tremes deseximents al dit En Jaume de Mallorques per si e per sos valedors, ens feu liurar lo vall de Bayuls e alguns altres castells, ens feu aquella valença que poch contra lo dit En Jaume de Mallorques. Lo dit divendres a catorze del dit mes de maig partim de Figueres e manam que tothom ne vengues a la Jonquera; e los homens vengueren armats; e aquella nit jaguem en nostres tendes a la Jonquera e esperam aquella nit, e lendema tro a tercia les nostres gents darmes.
 Dissapte, a quinze dies de maig, ordenades nostres batalles, ço es, los dits infants En Pere e En Jaume ab los nobles En