Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/293

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


ren be ab ell sino tres, tots los altres lo desempararen e anarensen a Fundis hon elegiren altre papa apellat Clement, lo qual sen vench en Avinyo, axi que, dos papas foren ensemps en la esglesia: e Nos veents la barataria e malvestat en aquells, volguem esser indifferents, la qual indiferencia nos dura mentre visquem, car no volguem al hu, ne el altre, levantlos les temporalitats, ans nos daven los beneficis, per ço com no sofferiem que bulles daquells fossen exhibides en nostra terra.
 Item, Nos estants axi en viduatge, dona Joana reyna de Napols trames a dir per sa missatgeria, que si Nos o nostre fill primogenit, qui era lavors semblantment viduu, la voliem pendre per muller, que ella faria donacio de son regne a la corona Darago, la qual cosa Nos no volguem aceptar pera Nos, ne aytantpoch ho volguem consentir de nostre fill, ans nos plague mes pera Nos pendre per muller una dona apellada Sibila de Forcia, filla de un cavaller de Ampurda, muller qui fonch daltre cavaller apellat Artal de Fosses, la qual nubcialment prenguem en fas de esglesia lany mil ccclxxvii, e de la qual procream dos fills qui moriren e una filla apellada Isabel. E fem matrimoni lo dil duch don Joan fill primogenit nostre ab la filla del duch de Barneta del rey de França, apellada Violant, de la qual procrea molts fills, mas no lin visque sino huna filla apellada Violant.
 En aquest mateix temps vench nova a Nos com Artal Dalago, hun dels dits barons e vicari de Sicilia, lo cual tenia en sa cura e custodia la dita infanta dona Maria de Sicilia neta nostra, a la qual lo dit Artal havia encartat marit lo compte de Virtut, ab proferta de dot del dit regne, ço es de Sicilia, de la qual cosa Nos fom molt airat; e com per raho del dit matrimoni, lo dit compte metentse en aparell de voler anar complir dit matrimoni, arma v naus grans de moltes gents darmes, ab gran provisio de joyes que passasen en Sicilia, e Nos certifficats daço, encontinent molt espatxadament fem armar v galeres en que fem muntar per capita lo noble mossen Gilabert de Cruilles, al qual secretament manam que anas cremar dites naus a Port-pissa, hon eren; e axi com li fo per Nos manat ho compli per obra, les quals naus a punt de fer vela per partir, recullida tota la gent, que no esperaven sino la