Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/59

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada. Cap. 7 Avans quel dit senyor rey se coronas vengueren missatgers del rey Robert de Napols; los quals missatgers menaren ab si dos astrolechs dels grans del mon. E jatsia los dits missatgers demostrassen que venien a visitar lo dit senyor e saber son bon stat pero es ver que ells venien per veure e saber en quin signe seria coronat. E aço per tal com lo dit rey Robert se tenia per fort agreujat de la casa de Arago e volia fer contra aquella certa empresa. La qual segons que hac de consell dels dits astrolechs no volia mettre en executio tro fins per aquells hagues sabut lo signe en que lo dit rey de Arago seria coronat, per la qual cosa los dits missatgers sabut lo dit signe e vista la coronacio tornarensen a llur senyor e ferenli relacio de les dites coses. E en conclusio los dits astrolechs li consellaren que per nengun partit del mon a tort ne a dret nos prengues ab lo dit rey de Arago. Car la sua nativitat e coronacio era feta en tal signe que de tots quants haurien que fer ab ell se honraria Perque lo dit rey Robert se tench per dit de no haber guerra ni debat james ab lo dit rey de Arago. Ans com mori mana expressament a sa neta que romas hereua del regne que per nengun partit del mon no hagues debat ni questio james ab lo rey de Arago.

 Cap. 8 Stants Nos en la dita ciutat de Çaragoça vengueren a Nos tots o la major partida de aquells officials e curials de nostre pare, per tals quels reebesem de casa o quels faessem qualque be. E Nos veem que aço era justa cosa e rahonable haguemhi nostre acort. E prenguem de casa aquells que veem quens eren bons: als altres, provehim de officis de nostres regnes e de Catalunya, els donam violaris. E aço fon en quaresma e Nos deviemnos coronar a la Pascha florida, e nou poguem fer, car Nos erem vedats e ja haviem tremes un correu a papa Benet XI que ell que donas poder al Archabisbe de Çaragoça, quens absolves. E aquesta letra no poch esser al dia ordenat a la nostra coronacio, perque Nos haguem allongar la nostra coronacio vuyt dies; axi que, Nos som coronat per rey lo diumenge apres Pascha, en lany de nostre senyor mil trescents trenta e sis.

 Cap. 9 Lo dissapte seguent, que fo apres la dita festa de