Pàgina:El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara ó El parlar be no costa un pacho (1845).djvu/15

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


un peról, y damunt una coca fina, un breviari, y una pesa de formache: á l'atra part es pot posár una tauleta coixa, y dalt d'ella un violó, un bombo, y cuansevól atre instrumentet de música. Si hiá cadires, bé, y si no niá també; el que vullga que s'asente en terra. En la paret frontera dos cuadros penchats, la ú del Pare Etern, y l'atre de Sen Róc; y en un raconét es pot penchar, si els pareix, una gabia paradora en una cagarnera dins. Yaurá també dos ó tres portes tancáes, que no se sap ahón cauen, y si no les tanquen, millór; que estiguen ubertes, y que córrega l'ayre. Baix la táula del bombo un titót, y per allí rodant algun atre animalet de casa, encara que siga de deu arrobes. Arreglat ya tot asó, ensesos els cresolets, y despues de pegár sét, ú huit trompaes la orquesta, pucha capamunt el teló, y escomensa la festa.

El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara ó El parlar be no costa un pacho (1845) (page 15 crop).jpg