Pàgina:El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara ó El parlar be no costa un pacho (1845).djvu/27

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


sóltam, si vóls, y no apretes

¡diantre! qué'm fás eixir
el suc de les castañetes!

Visanteta. Pues cabalment eixe suc

vach búscant yo que's destile,
y yá que h'encontrat un cuc,
chust es que en la bocha file:
y á-fé que este animalet
no es de la llavór d'aquells
que fá en l'Alcúdia Chornét......
que es llavór...... de dos capells.[1]

Cuansevol. Pera que'll puga filár

son eixes molt males farses,
pero...... sóltam l'alducár
abáns que mel descadarses.

Visanteta. ¿Saps per qué amolle la presa?.... (Solta el mós.)

per que ell mateix me s'esgola,
y de cuc que era de fresa,
sá tornat cuc de perola:
molt poc aliento li queda,
mes....... arrimaló al cañís,
que si no fá bona seda,
fará al manco...... filadís.
Aném pues, que no de-báes
hiá qui diu en esta vida, que en ocasions dos cucáes
son millors c'una podrida;
pegameles cuant en antes,
que' l meu torn tot seu engúl.......

Cuansevol. Yo tén pegaré unes cuantes

pero...... serán en lo cúl.......

En asó es tira Cuansevól damunt de Visanteta, me 1'agarra del moño, li arromanga el tafanari, y li arrima unes cuantes dotsenes de sopapos en les galtes de la cara torta. Ella tot son sarpaes per vore si pot tornár á agafar la moliná de Cuansevól, pero el molt puñetero, coneixentli la intensió, obrí un poc les cames, y pegantse una bolea, encala les pilo-

  1. Com la que tenien els frares de Sen Miguel de los Reyes.