Pàgina:El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara ó El parlar be no costa un pacho (1845).djvu/43

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


pero á tandaes vá el riure,

yo t'apañaré, chiqueta.......

Fiel. ¡Callen, si volen, puñeta,

que no em deixarán escriure!

Alcalde. Per eixa rahó, amigacho,

no tens que inquietarte masa.

Fiel. ¿Pues com vól vosté que eu fasa?
Alcalde. Cuatre ú sinc ralles, y al pacho....

Cualo, acóstat un poquet,
que vá á escomensar la festa:
¿tú que dius?

Pascualo.  Ya üa dit esta,

poro... (Señalant á la chiquilla del virgo.)

Fiel.  Llevat el barret. = (Pegantli un carchot que casi el tira de nasos.)
Visanteta. A mi em correspón ants que'll

el usar de la paraula.........

Alcalde. Y á mi estamparte el servell,

si t'acostes á la taula.

Visanteta. Yo no agravíe á ningú.....
Alcalde. Pues escolta, mira y calla,

que á son temps entrarás tú
en este tresét en ralla........
Aném, Pascual digues algo... (Cualo no fa mes que rascarse darrere l'orella, y pegarli boltes al barret.)
¿perque asi entre tanta chent
ten hás entrát tan corrent,
com llebre cuant fuch del galgo?
No et rasques tant, ¿que tens roña?

Pascualo. No siñor...... no'm pica rés.....

poro davant de vostés......
pareix que tinga vergoña.[1]

Alcalde. ¡Atre fotre! ¡pues m'agrá

que mos vinga en vergoñetes
un home en mes castañetes
que te el burro d'un guará!.....
Aném pronte, trós de cól......
que eixa cachasa ya em fót.....

Pascualo. Calle, puñeta, si vól,
  1. Poquet á-poquet li anirá pasant: ¡ya vorán vostés com s'esplica el fill del tio Collóns! ¡eu! ¡y pareix tonto!.....