Pàgina:Flors del camí (1909).djvu/31

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 piece = "    Moderat                           Joan Lambert"
 tagline = ""

}
global = {
 \key c \major
 \time 3/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}
 
\score {
%{  \new Staff \with {
  instrumentName = "Veu"
 }%}
 \relative a' {
  \global
  \partial4
  e4
  a4 b c
  g2 e4 \break
  f4 g a
  g8^\([ f] e4\) \breathe e
  a4 b c
  g4 ~ g e \break
  f4 g a g8^\([ f] e4\) e
  a4^\< b c\!
  e2 d4 \break
  c4 b c 
  d4\( c8\) r b4
  a4 b c
  b2 b4
  a4 b c \break
  b8^\([ a] gis2\)_ ~ 
  gis2. ~
  gis4 r e4
  a4^\< b c 
  e2\! d4
  c4 b c \break
  d4\( c8\) r g4
  f4 g a
  e2 g4
  f4 g a
  g8^\([ f] e2\) ~
  e2. ~ \break
  e4 r e %{^\markup{\italic {rit.}}%}
  a4 b c g2 e4
  f4 g a \break
  g8^\([ f] e2\) ~
  e2. ~
  e2 r4
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  Les flors del ca -- mí
  si_al -- gú les a -- rran -- ca
  se les du ben lluny
  y des -- prés les llan -- ça.
  Llan -- ça -- des que son
  tot a -- quell qui pa ssa
  fe -- reix el seu cor
  ab u -- na pet -- ja -- da
  y_al cap d'al -- gun temps
  la flor qu'e -- ra_u -- fa -- na
  s'es tor -- na -- da pols
  o_en llot s'es tor -- na -- da,
  La flor que_ha nas -- cut
  hont el ca -- mí pas -- sa.
 }
 \layout {
  indent = 10
%  ragged-last = ##t
  line-width = 140
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver"
  }
 }
 \midi{
%{  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }%}
 }
}