Pàgina:La festa del blat (191-).djvu/36

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no necessita ser revisada.

ILUSTRACIÓ CATALANA Revista setmana) ilustrada Compta mes de deu anys de vida y surt cada diumenge. Dedica ses planes preferentment a tot lo de la nostra terra, no havent- hi un so] fet important que 110 hi surti consignat gràficament; reprodu- heis sos monuments antichs y moderns y les obres principals de sos artistes; té la colaboració dels primers escriptors catalans; reparteix interessants folletins que formen uns quants volums cad'any; publica cada últim diumenge de mes cl número Femikal destinat especialment a la dònaj y fa altres números extraordinaris sempre qu'ho reclama algun acontexement. lïs una Ilustració que tota casa catalana ha de tenir. Preu de suscripció: 30 pessetes Pany. Demanar prospectes y números de mostra: M,;/i'orea. 20'? - Barcelona. Publicacions de la ILUSTRACIÓ CATALANA Anglada. Vidal. Comet. Barcelona vella Armengol. Itcdcntpcio Beuh, L'hcrcu Subira Bn: ( / C . ntalamoi Capdevila. Balada de les VII germanes Careta. Cor y sancli. . . . . . LeS ^1 : ·<:·IK'Hi ks. . Narracions estranyes. . . Català. Llibre blanch CoUell. I.a gent del any vuyt. . . Casía Hor.n-iancs Farnès Paremlologia catalana, I. . Folch. L'àmnia en camí Fortuny. Daltabaix. . ... . ■ . . Pcutcs Glosoíies. V . . Gent coneguda. . . i Fuenfes.'liusioui Genii. La Revneja del .Cadí . . . Noveles vilatanes • . ^ ÍMyent. Ròdu'l mon y tdrna al Botit. fc^Xf/T. Poesies. . X i. . . Pociftf .Maaanèt. Poesies. . ^-f. in>r<rrd<t i^puorni .... '"ílV·sics: . Afa&fci. !•"!*'Ifebiunt* dc la lluna. . . A/ySi-Horcj lluminoses. . . . -VtüWrLa Na»)a'da — Jl.o beneyt y |a porqucyiola. fc "ÜíIlMíó de'nòm. . . paparra. Çansons pcidudcv . Oii'.er. llegenda oc Jauir.c'! Xavegau . *Mcnjgall_pcriodista. . . . Oller r Ratasta. La Rosella. . . . 5 l •2- 3 3 3 2*50 2

ai tí

2 4 2 2 l'ço l'ço i'ço 2 3" 15 2 2 -2 .2 2 ' Oller. Memòries d'un nihilista. . . Pilar Prim F.l pa d'altri Pagh. Poesies Penya. Poesies PÍe%. La filj» del segador Poiií. En Mitja-galta Kahoüi. L'Oasis Hevenlói. Mors y plors Riera. Escenes iíe ciutat Cient de mar Llibre de sonets Roger. IRatxada -. . Vida triomfant Ruyra. El pai» del PIct 5au. Faules. ..." Serafí, Cansons. Swinatk. Petites proses. ..... 'l'oda. La poesia catalana a Sardenya Keeoris catalans de S.udedya. Uback. Mala herba - l'eidagner. L'Atlaulida. . ... Vidal. La família del mas dels sal/er; Vilanova. Del meu tros i'ço

4 l'ço l'ço i'ço ï '- 2 t'jO 2 2 3 1 50 Quai Entn F.icci Mon» Novcles. . Últims qu; Teatre 1. . Tcaüe ii . »pul Per demandes dc catàlechs, d'obres ò de suscripcions, dirigirse a la • Administració de la Ilustració Catalana: Mallorca, 287 - Barcelona.. r