Pàgina:Obras de Ausias March (1884).djvu/25

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


bre poeta, fou en la ciutat de Valencia, en quinas corts va figurar en 1446 y en quina parroquia de Sant Tomás hi tenia duas casas, morint lo disapte tres de Mars de 1459.

 En la casa ahont entregá lo nostre poeta com á bon cristiá sa ánima á Dèu, die salvati testia Marey, fou publicat lo testament, in domo dicti de ffunety die quo obuit, quina fetxa del any 1459 es la mateixa del otorgament y publicació el codicilli y formació del inventari en lo quin s‘ afeigeix: en la dita ciutat de Valencia en lo dit Mossèn Ausias es mort.

 Aixís ‘s fixa lo temps de la mort de nostre compatrici lo poeta Ausias March, qu‘ ha sigut per molt temps objecte de conjeturas, assegurantse tan solt que esdevingué desprès de 1458, en que se sabia que va testar.

 Per lo mentat inventari se sab la curiosa noticia de tot lo moviliari, robes, trajes armes, cuyraces, arreus de faleons, espases y broquers pera jugar d‘ esgrima, selles ginetes, caball de fust y fins del rónech rocí que ‘s troba en 1‘ estable; dels escabells, banchs, cadiras, recolzadors, taulas, llits, catifas, artibanchs y moviliari complert de las cambras, palaus, repalaus, menjador, cuyna y demés dependencias del alberch, y lo que es mes, dels títols y comensament d‘ alguns libres y papers del cavaller trobador. En la desordenada relació pròpia d‘ un document d‘ aquesta clase ‘s lleigeix, no sens pena, qu‘ entre los utensills doméstichs y robas d‘ us ‘s menciona: Ytem dos llibres de paper de forma de full desquadernats, ab cobles, sense donar mes indicacions d‘ aquestas coblas, entre los detalls que de tant objecte sens interés se citan, com si fossen cosas de mérit mes reduhit. ¡Qui sab lo que tindrian los escrits á que ‘s refereix la partida una caxa ab ‘s cripturas de poqua valor!

 Altras partidas barreijadas ab las de diferets objectes al ensemps que ‘ns donan idea de las aficions y potser acostumada lectura del poeta, forman 1‘ index de sa llibrer‘a. Tractan de la Sciencia den Ramon Lull, de costums d‘ Espanya, de la gaya Scencia, Esposicions dels Salms, llibres ascectichs, de filosofía, etc., etc.

 Per fi, aquest cèlebre poeta fou enterrat en lo cimentir de la Seu de Valencia, en lo vas ó capella dels