Pàgina:Tercera serie de cançons populars catalanes (1910).djvu/104

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura que necessita format. Vegeu Ajuda:Partitures per a col·laborar.

EL SASTRE
     { \tempo \markup {\italic Alegret} \time 3/8
      c'8 e' g' g' f' a' a'4 g'8
      c'8 e' g' g' f' a' g'4.    
      \bar "|" \break % salt de línia
      c'8 e' g' g' e' c' d'4 d'8
      f'8 g' a' g' f' d' c'4 r8
      \bar "|" \break % salt de línia
      c'8 e' g' g' e' c' d'4 d'8
      f'8 g' a' g' f' d' c'4 r8
      \bar "|" \break % salt de línia
      c'8 e' g' g' e' c' d'4 d'8
      f'8 g' a' g' f' d' c'4 r8
     }
     \addlyrics { 
      A -- cí n'hi‿ha -- vi -- a un sas -- tre
      que‿en tor -- na -- va de co -- sir
      Se n'en -- con -- trí tres ni -- ne -- tes
      a la vo -- ra del ca -- mí

      Com -- pa -- nyi -- a de ni -- ne -- tes
      no vin -- dran mai més amb mi
      Jo‿em pen -- sa -- va bur -- lâ'm d'e -- lles
      i‿e -- lles s'han bur -- lat de mi
     }