Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/145

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
141
ali-bey el abbassí

mas mans un firman, per lo qual lo sultá 'm feya donació absoluta d' una casa de camp nomenada Semelalia ab terras, palmeras, oliveras, hortas, etc., y una casa gran en la ciutat, coneguda ab lo nom de Sidi Benhamed Duqueli.
 Lo castell y plantacions de Semelalia foren comensats per lo sultá Sidi Mohamed, pare de Muley Soliman, que fixá en ells sa estada. Feu plantar las més hermosas y mellors especies, d' árbres fruyters, y l'adorná ab deliciosos jardins. Gran abundancia d' aygua, que vé del Atlas per un conducte magnífich, aumenta l' encant d' aquella morada, que té mes de mitja llegua de terra, closa tota per parets. Las grans possesions y las palmeras se trovan fora de la tanca general, y per la part de dintre, cada jardí de recreo, cada hort ó plantació d' oliveras té sa tanca particular.
 La casa de la ciutat es gran. La feu construhir é y visqué Benhamed Duqueli, ministre afavorit que goberná l' imperi durant llarch temps. Part d' ella y 'l bany, son d' una arquitectura regular y fins bonica; pero lo demés, encar que molt gran, no hi correspon. Conservo la propietat d' estos bens, y 'l firman ab la data de 29 Dulhaja del any 1218 de la hegira, 11 d' Abril de 1804, que m' en assegura la possessió.
 Devent lo sultá sortir dintre de poch pera Mequinez, y desitjant ferme agradable la estada en l' imperi, resolgué que passés á Suera ó Mogador á una partida de plaher: ordená, per tant, que 'ls tres bajás de las provincias de Hhahha, Scherma y Sus, se reunissen en Mogador ab sas tropas.
 Conforme á las intencions del sultá vaig sortir de Marroch lo dijous 26 d' Abril á mitjdia, dirigintme cap al S.O. y O.S.O. A las cuatre vaig passar un riuhet, y travessant una hora després lo riu Enfiss, vaig fer acampar en la vora esquerra.
 Lo pais es un pla interminable al E. y O., terminat al N. per montanyetas, y al S. y S.E. per la serra del Atlas. Lo terreno es calís y arenós, un veritable desert, sens altres sérs orgánichs que argelagas y algun bimet. Lo temps fou tranquil y seré, y feu un calor inaguantable.
 Se componia mon campament de cinch tendas: la meva, altra pera mos fakihs, altra pera la cuyna, altra pera 'ls criats, y la darrera pera ma guardia, que la formaba un cabo y quatre soldats negres de la guardia de caballería del sultá.