Prolech en la traslació dels sermons de Sent Bernat sobre'l libre dels cantics

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Prolech en la traslació dels sermons de Sent Bernat sobre'l libre dels cantics, sobre'ls cantics de Salamó
Frare Johan de Montsó
Original a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (Cartes reials de Joan I, núm. 1.061) entregat per Pròsper de Bofarull a Joan Sans i Barutell, qui copià l'original el 25 de setembre de 1817 a Barcelona
 Baixa

L

'molt alt e molt excellent Princep é glorios Senyor Don Marti per la gracia de Deu Duch de Montblanch, fill del molt excellent Princep é molt clar Senyor Don Pere ça en tere Rey de Arago é Regidor é legitim Administrador del Regne de Sicilia per lo molt alt Senyor Don Marti, fill unic Rey en lo dit Regne de Sicilia: Frare Johan de Montsó del Orde de Predicadors é entre los Mestres en Teologia minim é indigne Proffesor, sí metex offerint é humilment recomanant á la alta vostra Senyoría desitjant que conseguesca la cadira celestial.


Diu lo Sant Sperit per boca del Rey savi Salamó tant com es meyor thomelia en totes coses é davant Deu trobaras gracia aço enten que ayga pres per si la vostra Senyoria desygant aver la gracia del vostre creador en especial la intelligencia de la Santa Scriptura la qual no es atorgada sino als humils de cor é d' esperit hy es aço gran rahó cor ella en tot son proces es fort humil é no li troben inflats ni orgullosos mals los humils é baxos de cor segons que diu Sent Agusti en lo tercer libre de les sues confesions, donchs qui en ella vol entrar es menester d' abaxarse é de humiliar axi quom qui vol entrar en casa baxa es menester ques abax es humiliu é per me com par que ayja plagut á la vostra Senyoria di humiliarse á abaxar, he en especial ses enamorada de la Scriptura Sacra contenguda en lo libre dels cantics sobre tots los altres del dit Rey Salamó he tot aço conven molt ab la vostra Señoria hy en condicions, hy en armes, hen condicions quom ell era Rey é vos fill é pare de Rey é Regidor del Regne desus dit et segons la regla philosophical semblants coses devets amar: Ell pacifich é benigne, vos desigau saber secrets é amors divinals é açi trobarets secrets sobrepuyjants totes estimacions humanals é amors especials qual espos fa é revela á la sua esposa l’Asglesia en lo secret de la sua cambra. Vos sots fet humil per entendre aquesta Scriptura Santa é açi trobarets la humilitat del dit espos en lo matrimoni fet ab la dita esposa excellentment declarat é per çous sots ab lo dit espos conformat que dix aprenets de mi que son humil é mans de cor. No res menys Senyor dich que aquest libre mes que l'altre vos cove quel deguats entendre per raho d’les vostres armes glorioses que vos fers el vostre excellent liynatge car en lo dit libre en figura hy son mostrades cor trobarets Senyor que aqui s'fa mencio d'un lit sollempne que s'feu Salamó, é aquest lit era de fuste é de barres on ell dormia et significaba la vera creu de Jhesucrist on ell dormi axi com en son lit segons que diu Sent Agostí sobre Sent Johan, é aquesta gloriosa creu é lit de Jhesucrist fou de IIII barres, les quals foren envermellides de la sua preciosa sanch hy entre aquestes IIII barres lo nostre Salvador dormi he per aquesta significança pens quels vostres predecessors de la casa de Arago aygen preses IIII barres vermelles per llurs armes é devisa de senyal que puguen dir que les IIII barres fustes ho bastons de la creu de Jhesucrist porten per senyal en lo lur cors segons que deyja Sent Pau de sí metex. Et notats la feeltat d'aquesta casa gloriosa en ço que aquestes barres vermelles no les porten sens propria signifficacio, cor aur significa la preciositat d’l’Asgleya catholica é perço axi d'ella axi com de preciosa Reyna parlava á Deu lo Psalmiste dient: Estich la Reyna, ço es l'Asglesia, á la tua dreta part ab vestidura d'aur cert es la vostra gloriosa casa pesa ser barres vermelles en camp d' aur cor tot lo seu poder en especial á posat en proteccio é deffensio d' l'Asglesia catholica perque l'Asglesia pot dir d'aquestes barres ho bastons ço que dix Jacob com passa lo flum Jorda, ab lo meu basto passil riu; cert es aquest es lo basto d’l’Asglesia en ques sosté is recolça en les ayques de tribulacions que contra ella lleven, é tot aço ha vulgut esponre l'Asglesia de les dites armes quom les dites armes ha volgut posar dins si metexa en tres lochs molt notables ço es en lo cano, en lo ganfano, he en lo cordo; en lo cano ab que lo Papa reb la sanch son les armes d'Aragó ha declarat que aquestes en especial representen la sanch é passio de Jhesucrist, en ganfano son posades á significança que elles son especial defensio de l'Asglesia, é per tal lo Rey d'Arago es ganfanoner he banderer principal seu. En lo cordo de les sues Bulles Papals gracioses se posen les armes desus dites á significar que les gracies é consolacions temporals d'l'Asglesia san de procurar é donar migançant la casa d'Arago perque cascun christia ayja de dir á la casa d'Arago virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt la tua verga é ceptre real é lo teu bastó ço es les armes m'an consolat. E en compliment de les vostres armes Senyor son aguiles negres en camper blanch aquestes foren les armes antiguament del Emperador segons que diu Valeri Maximo, é aquesta bandera fou portada en la passio de Jbesuchrist segons que lig en algunes croniques é apar ver cor antiguament com los homens eran sentenciats á la execucio era portada la bandera del Emperador hy encara aço observen los Romans en senyal de jurediccio, he pens jo que lavors foren aquestes armes ab la sanch de Jhesucrist consegrades que aixi quom foren de Jhesucrist jutgadores fossen d'ell obedients é defensadores cor ab pescador guanya l'Emperador segons que diu Sent Agusti en lo XXII libre de la ciutat de Deu he per aquestes ha consegrat per profetias Jhesucrist quom dix la on sera lo cors meu ço es penyjat seran ajustades les aguiles é aquestes son negres en camp blanch cor de infeeltat tornaren en blanqura de innocencia é puritat cor dix lo Profeta sil's pecats vostres son foschs axi com a neu seran enblanquits he no res menys son negres en camper blanch á significar é figurar Jhesucrist crucificat al qual se sometia per obediencia lo qual s'apella negre per les tribulacions de la Passio mas bell e blanch per la divinal fruicio segons dejus veurem, he aixi lo vostre excellent linyatge es estat ennegrit per resemblar les dites passions, mas blanch en gloriegarse en portar la creu é imatge de la dita passio dient ab Sent Pau nom me glorieg en altra cosa sino en la creu del meu Senyor Jhesucrist he veygats gom ho mostra la forma de la dita Aguila que no esta en altra guisa sino ab les ales esteses els braços de Jhesucrist en la creu esteses son dits ales en la Santa Scriptura que'ns defensen dels nostres enemichs segons diu lo Psalmiste, he axi quom la Aguila esten les sues ales ensenyant de volar los seus polls é si fallexon posalse en l' asquena é axi 'ls ensenya de volar axi ú ha fet Jhesucrist en l'arbre de la vera creu á estes los seus braços per ensenyarnos de volar al cel é si per flaquesa de nostra infirmitat fallim portans en les sues espatles quom per nos es la satisfaccio en ses espatles ayga portada segons que diu Sent Pere he perço profetizant del pas present lo Sant Profeta Moyses deya axi com l'Aguila ensenyant volar les seus polls volant sobre ells esten les sues ales é prenlos é portals en ses espatles axi es estat duc é guiador nostre Senyor de la humanal naturaleza: he en aço Senyor podets veurer la excellenza d'les Armes de vostra Senyoria que son barres é Aguiles que ensemps signifiquen tot Jhesucrist crucificat ço еs les barres signifiquen la creu é les Aguiles negres ab ales esteses signifiquen Jhesuchrist en sa persona crucificat é propriament per Aguila Jhesuchrist n'es entes cor axi quom l’Aguila es excellent sobre tots los altres animals volatils axi Jhesucrist sobre totes creatures volatils per intelligencia é sobre tot nom que's nomena no tant solament en aquest segle ans encara en l'altra segons que diu Sent Pau. Donques les armes d'Arago é les armes de Sicilia totes signifiquen la pasio de Jhesuchrist les unes lo pacient é les altres l'agent, e per tal par que no sens misteri es estat fet que'ls bastons é les Aguiles volants fossen mesclades en les armes de la vostra Senyoria cor devien esser especial proteccio á tota la passio de Jhesuchrist, que tota es en lo cors d'l'Asglesia emprentada ; E aquest ajustament d'Aguiles volants en camp blanc ab les barres vehe Ezequiel en visio quom dix l'Aguila gran ab grans ales esteses vench al Liba; Liba es loch on se fan molts arbres é veu les armes d'Arago IIII arbres IIII barres d'arbres segons es dit, é aqui son vengudes les Aguiles volants á significar la divinal passio é á donar á l’Asglesia defensio. Moltes coses Senyor que pertanyen á la passio de Jhesuchrist veureu molt devotament tactar en lo seguent libre é altres moltes coses excellents é plasents que ligent hy trobarets: he per tal com lo dit libre dels cantics lo glorios Doctor juglar en les dites notes dels dits Espos y Esposa per us dolçament é graciosa, habundosament e artifficiosa ha dictat é cantat en la exposicio: : : : : : ha plagut á la vostra Senyoria la dita obra mes que altra segons lo dit del savi plaura al Rey lo ministre en: : : : : : vostra Senyoria sien molts aptes clergues á aço bastans aus plagut á mi manar de: : : : : : lenguatge cathala de la qual la vostra excellencia del breçol es: : : : : : manament ab la mia parvitat se: : : : : : lengua cathalana en esguart: : : : : : parer li es pus: : : : : : bella: : : : : cats: : : : : : lo temple é foli mes graida quels grans dons dels Richs homens. E si hy trobau nenguna cosa que ediffich la vostra anima fets ne gracias al Espos de l'Asglesia Jhesucrist que li aura plagut besar la boca de la vostra anima ab besament espiritual don tals edifficis é concebiments espirituals venen segons que diu lo dit Doctor Sent Bernat en lo sermo VI. Si per ventura hy trobats alguna cosa menys ben dita ho tresladada sia atribuit á la mia impericia, que es gran: he demanich legidor piadors, é siam per escusacio la obediencia que vull axi com dech en servar en totes coses á la vostra Senyoria molt excellent á la qual humilment me recoman. Acabat es lo prolech.

Font[modifica]