Proposta de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (2006)/Disposicions finals

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaPRIMERA. Aplicació dels preceptes del títol VI[modifica]

1.La Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat ha de concretar, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut, l'aplicació dels preceptes del títol VI. Així mateix, ha d'acordar la compensació financera que ha de rebre la Generalitat per les insuficiències produïdes pels sistemes de finançament aplicats fins al moment de l'entrada en vigor d'aquest Estatut.

2.La Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat, en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut, ha de fixar amb caràcter inicial l'aportació catalana a les finances de l'Estat que estableix l'article 207. Per a determinar-la, s'ha de garantir que el volum de recursos que correspon a la Generalitat no sigui en cap cas inferior al que resultaria de fixar les aportacions a les despeses de l'Estat i a la solidaritat segons el criteris següents:

a) Per a la determinació de l'aportació inicial a les despeses de l'Estat s'ha de prendre com a referent el coeficient de població de Catalunya sobre el conjunt de l'Estat.

b) En coherència amb el que estableix l'article 210, per a la determinació de l'aportació inicial a la solidaritat, s'ha de prendre com a referent la diferència entre els coeficients de població i esforç fiscal de Catalunya, mesurat aquest pel rendiment de l'impost sobre la renda de les persones físiques, sobre el conjunt de l'Estat.

3. Els preceptes del títol VI es poden aplicar de manera gradual atenent llur viabilitat financera. En tot cas, aquesta aplicació ha d'ésser plenament efectiva en el termini de cinc anys a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut.


Segona. Determinació de les necessitats de despesa[modifica]

S'ha de tenir en compte, com a variable bàsica per a determinar les necessitats de despesa a què fa referència l'article 210.2.a, la població, rectificada pels costos diferencials, pel nivell efectiu de requeriments de despesa i pels factors demogràfics. Així mateix, s'han de tenir en compte la densitat de població, la població immigrant, la dimensió dels nuclis urbans i el nombre de persones en situació d'exclusió, i també el diferencial de despesa social amb països d'un nivell de desenvolupament semblant.


Tercera. L'Agència Tributària de Catalunya[modifica]

l'Agència Tributària de Catalunya, a què fa referència l'article 205, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut. L'Agència Estatal d'Administració Tributària i l'Administració tributària de la Generalitat exerceixen les funcions de l'Agència Tributària de Catalunya fins que aquesta es constitueixi.


Quarta. Termini de creació de la Comissió Mixta d'assumptes econòmics i fiscals Estat - Generalitat[modifica]

La Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat, que estableix l'article 205, s'ha de crear en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut. Mentre no es constitueixi, la Comissió Mixta de Valoracions Estat - Generalitat n'assumeix les competències. La constitució de la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat comporta l'extinció immediata de la Comissió Mixta de Valoracions Estat - Generalitat.

== Cinquena. Relació d'entitats econòmiques i financeres ==


La Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat, en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut, ha de determinar la relació de les entitats a què fa referència l'article 182.