Proverbis àrabes

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


Proverbis Arabes
EXTRETS
D'UN MANUSCRIT CATALA DEL SIGLE XIV
transcrit perExtret de la Revista catalana illustrada "L'Avenç"BARCELONA

Estampa y Llibreria de «L'Avenç» de Massó y Casas
21, Portaferrissa, 21
1891


Estampa de «L'Avenç», de Massò y Casas.—Portaferrissa, 21, Llibreria.


PROVERBIS ARABES


EXTRETS D'UN MANUSCRIT CATALÀ DEL SIGLE XIV


E

n la Biblioteca Provincial de Tarragona hi hà un còdice, procedent de la que va pertanye a l'extingit Monestir de Santas Creus, titulat exteriorment compilatio episcopi camarascensis=201; en foli menor, enquadernat en pergamí y escrit en paper de fil superior y am caràcters del sigle xiv. Es trova en estat perfet de conservació, y consta de 134 folis actualment de numeració àrabe: abans la tingué romana, però aquella va desaparèixere quand fou enquadernat, pel poc compte qu'es va tenir passanthi la ganiveta. El foli 27 és en blanc, y també ho són els folis 82, 83, 106, 122, 123 (aquêt ademés tallat longitudinalment pel mitg) y el 124. El 125 conté unas notas de roba blanca y una recepta per curar la sarna dels animals, y li segueix un altre foli 125, bis o siga duplicat.

 Els títuls o epígrafes y las notas marginals són escritas am tinta vermelló o roja, y las inicials, algunas perfiladas, ho són alternativament de vermell y blau.
 Al foli 107 baix l'epígrafe «Ex proverbiis arabum» s'hi trovan els següents proverbis que copio textualment, en llatí y en català: Fides et timor compedes peccatoris.=Fe et temor traves de peccador.
 Nichil est in terra dignius carcere quam linga (lingua).=Mors hominis inter fauces eius.=Qui detrahit rumpit et qui inde petit veniam sarcit.
 Qui diu mal d altre squinça E quin demana perdo sarceix e apedaça.
 Paraules hi ha qui pijor nafra fan que sageta.
 Nulla virtus maior in homine quam custodia lingue.=Cato: virtutem primam puto compescere lingam (linguam).
 Aytal es qui trop parla con qui de nit buscaya.
 Dileccionem acquirit suis silencium moderatum.=Melius est penitere de taciturnitate quam de loquacitate=Mellor es penedir de trop callar que de trop parlar.
 Deterior est ignorancia loquens quam ignorancia tacens.
 Si audieris hominem dicentem de te bona que non sunt in te non reputes te securum quin dicat de te mala que non sunt in te.
 Vitupera me et dic veritatem. Cave mendacium quod credis esse utile tibi quare noscivum est tibi et dic veritatem quam credis nocivam tibi nam utilis erit tibi.
 Unde de infortuniis hominis mendacis est quod quandoque dicit veritatem et non creditur ei. Qui agnitus est verum dicere transit mendacium eius Et qui consuevit mentiri non transit veritas eius.
 Nemo potest consulere ei qui sibi mentitur. Mendacium est infirmitas et veritas est sanitas.
 Sicut bonus equs quandoque cespitat sic quandoque magnus sapiens errat.
 No es tan bon cavall que no encepte Ne tan bon hom que a sahons no erre. Nemo sine crimine vivit.
 Qui mal escolta mal respon E qui mal enten mal espon.
 Quibusdam aliquando non respondere obtima responsio est alicuando ille melius respondet stulto qui tacet.
 Secretum tuum captivus tuus si autem revelaveris ipsum eris captivus eius.
 Jam patet aurora habenti occulos Jam fregit pullulus testam.
 Sovin es hom blasmat menys de peccat. Tal es blasmat qui ha molt bona scusa.
 Cave ne dicas vel facias aliquid de quo postea te oporteat excusare.
 Quando que aliqua excusatio turpior est peccato. Raro est excusatio absque mendacio. A tu ho dich filla entenho tu veyna.
 Improprium destruit beneficium. Audiat imperium qui negat beneficium. Retret destroueix benifet. Oja retret qui nega benifet. Aqui no membra benifet felin retret.
 Non laudes ancillam in anno emptionis. Nec uxorem in anno dispensationis. Non laudes aliquem donec probaveris Neque vituperes sine probatione. Trepen e crivell de IX. dies es bell.
 Deus custodiat te a medio medico et a medio clerico quia medius medicus occidit corpus et medius clericus animam.
 Nobilis et liberalis complevit quod promisit. Promitit et non complet ignobilis et vilis. Melius est non promitere quam promissa non solvere.
 Percipens mali est libens auditor eius. Presoner es del mal qui volenter lescolta. Non esset detractor si deesset auditor. Si no era escoltador no seria malditor.
 Multum debet erubescere qui vicium quod est in ipso reprehendit in alio.
 Cave ne vicium quod est in te improperes alteri.
 Nulla pejor usura quam detraccio et qui relator est unus est detractorum.=Dixit quidam cuidam convicinanti sibi si dicis verum Deus parcat mihi si dicis mendacium Deus parcat tibi. Quis te magis vituperavit ille qui tibi retullit. Nullus maior vituperator quam relator.
 Non exhibebitur tibi debita reverencia si es solaciosus et perdes actoritatem si fueris jocosus. Hom jauglador poc es preat e per alguns molt desamat.
 Si jaugles ab hom honrat fer l as irat. E si ab hom vil tindrat en vil.
 Neguna falsia de lop no es maior mas com se fa ovella.
 Nostro Senyor de suriguer fa voltor e de vil hom un gran Senyor.
 Rupit en vostra terra no s fa voltor.
 Qui minoralur humilialur Et qui augmentatur superbitur.
 Ferrum ferro acuitur et ferrum ferro recuditur.
 Multo melius erat audire Almoaydi quam ipsum videre.
 Non sunt homines arietes ut ex eis sola querantur corpora sed probum virum faciunt minora que duo sunt scilicet cor et linga (lingua).
 Un savi hom fo demanat que era sen: respos sen es ben avenir en son cuydar e conexer ço qui es avenir per ço qui es passat.
 Cum res veniunt turpide sunt quare non cognoscunt eas nisi prudentes cum vero redeunt limpide sunt. Quare cognoscunt eas tunc prudentes pariter et im prudentes.
 Si vols fer cavalcada cells vajen ab tu qui ja le han usada.
 Non erit multum sapiens qui multa et in multis non fuerit expertus.
 Melior opinio senis quam sciencia juvenis.Mes val cuydat de vell que saber d om novell.
 Hom celos tart es luxurios. Cell fa errar la nina qui lin dona aina.
 Mes val esser celos que cuguços.
 Qui no ha la suau cavalch la brava E qui no pot viure en pau viva en guerra.
 Gran sen es can no pots monstrarte moll et en son loch senyer te foll.
 Qui era bo puys es en aulit ase era puys es tornat somera.
 Dur es bou vey a domar et hom vey a castigar.
 Leu es planço de vinclar mas pus es biga ans trencha que no s vincla.
 Amicus hominis sensus eius inimicus eius stulticia eius.
 No ha hom tan bon amich com bon sen ne tan gran enamich com es malsen.
 Mes val enamistat de savi que amistat de foll.
 Cabra e foll destroueix et no basteix.
 No espers d avol ca bon vadell (cadell) Ne d avol cor (tor) bon vadell.
 De qual buch tal exam. No fa tort qui son pare resemble.
 Mes val sol estar que ab mal par.
 Companyo mal parler semblant es a ferrer: Si no t nou ab espires nourat ab fum.
 Cavaller volpey [1] cant es sol mana juran.
 No mor pullí per colp de sa mare ne enfant ne fadri per ferida de pare.
 No te don al poll sil calciga la mare ne al enfan si l castiga son Pare.
 Bell es fill en ull de pare: Tot reig es exorch.
 Hom savi embla es de foll. A gran tempesta mes val esser forment que pí.
 Nichil melius adiungitur alteri quam clemencia sapienti dixit quidam Rex cuidam qui ofenderat cum decapitarem te nisi essem iratus et dimisit eum.
 Qui mal ou dir dessi faça orella sorda.
 No pot haver franch hom mellor apte que haver bon solaç a çell qui li hac mal e donar a cell qui li ha tolt e perdonar a cell qui li te tort.
 Metzina de squinz es cusir ho sarcir.
 No posen ben gran cells qui la han mesclada.
 Quan ton frare sera honrat humiliat.
 Quan no pots fer ab força fe ab giny Quan no pots pembre muny.
 No es null hom pijor que aquell que hom honra per temor de sa lenga.
 A hom maldivol da li del teu e tolras li la lengua.
 No es poc poch de mal dir.
 Amor de be es temor de mal E temor de mal es amor de be.
 Goig d altruy errada vilania es.
 Be mellor que be es bell quil fa E mal pijor que mal es cell quil fa. No es molt savi qui sap triar entre mal e be mas cel qui de dos bens sap triar lo maior et de dos mals lo menor.
 Un mal l. es a aquell quil sofer en pau e a çell qui nou fa dos. Unum malum unum est pacienti et duplex inpatienti.
 Bon consell es a mal aqui no ha consell sofirença.
 Qui cuida viure longament aparell se de soferir mal en vallea e mal en jovent. Ovidius: vivimus ubi nun quam sensu careamus amaro.
 Dos parces ha hom en son aver la I. es desastre e l altra es fill ho fiastre.
 Qui feer ho pot guart se que non haia pijor part que la un d aquests.
 Tu sies marmessor de tu per ton grat Car tart ne trobaras negun leyal en ton veynat.
 No pot hom loar lo trenuytar tro ques alba.
 No demans del hom quiy es mas ab quins s aparia per tal com tot semblant per son semblant se guia.
 Semblant ha semblant cara mida.
 De tempesta fora casa ca san defen mas tempesta en casa no ha defeniment.
 No son amichs tots cells qui rien. No es amich tot cell qui riu ne aquell qui es ton catiu.
 No vall castigar d amich sil hom no ha sen quil castich poch d aver creix ab goberns. El mon se minva quant no ha quil mantenga.
 A poc de ton argent te sera franch lo servent. Ben es glot qui glot en aga.
 Neguna bona ventura tant no val com aquella qui alcin ço quit desplau.
 Fam an les franges e no volen menjar per lurs mamelles.
 No ha probea (pobrea) pijor apte com quen lezex paratge.
 Mes val morir honrat que viure aontat.
 No es pijor pobrea que soplegar nes major riquea que dom quis pot flixar.
 Qui no ha que despendre en l altruy sol entendre.
 Qui no ha que comer pleveix se d altruy aver.
 Cascu sab mes en son mester e l cavall coneix mils son cavaller.
 Mes sab hom el seu que no sab en laltruy.
 Lapsus sapientis lapsus est magne gentis. Crebant d om savi crebant es de molta gent.
 Basta a esser neci duptat en veritat.
 Molts son cells qui saben preycar altres e pochs cells qui sapien preycar si elleys.
 Ergull sens roba ballesta menys de corda. Ergull sens aver mala via sol tener.
 Cavaller menys de cavall e d armes estor sens ales.
 Compra ço quit vaya et vaja al mercat.
 No gita hom sageta tro quempenada sia ne combreça gran fet tro que aparellat ne sia.
 Ans de gitar empena hom segeta E pensa be tot fet ans que si meta.
 No deu gitar cairell qui no la empenat ne fer sermo qui no la be pensat.
 No ha amich hom enujos Ne riquea hom envejos ne ha çerç abrich ne ha fello amich.
 No es amich de les coses qui no pensa lur fi.
 No tem gran crebant qui va per plana terra.
 No sies dolç e not sorbiran ne sies amargos e not avorriran.
 E cell va per bona via qui te la migania.
 Quis lunya trop de les gents enemics ne guanya E qui trop si adona tart es sens vil companya.
 Cell que serp ha mordut soga li fa pahor.
 Amor cant desmesura semblant es doradura.
 Amor carnal l ome savi fa pech E cell quis veu fort e sech.
 No pos enfant es sa faula qui nos vol ensutzar ne macips en son consell qui no vol errar.
 Si veus en terra hon tuyt sien loschs cluca ça un ull.
 Molt afolla les noves mal recomptador.
 Asa salvatge no ha ops menescal.
 Assats es escusat qui ta amonestat.
 Cell es benauyrat quis castiga per altre. E aquell desastruch quis castiga per si.
 Qui no castiguen sos parens castiguenlo sos malvolents.
 No val castich ne val consell a hom de mal cervell.
 Per un mal menjar a saons ne pert hom gran res de bons.
 Si castigues foll airarta e si savi amarta.
 Per trop cuytar se sol mout hom tardar.
 Foll es qui quer oltra poder e pus foll quin atorga.
 Qui no pot haver ço que quer quira ço que pot haver.
 Qui savi pot enviar nol li cal castigar.
 Bonastre ve al ca del don de son Senyor.
 No leva rayms romaguer ne fa bon dret hom turtuner.
 Gran cor fa rich hom quan alonga. Alongar de rich hom cortes.
 No fa sen qui massa tost repren. Nos fa ben tembre quis cuyta de rependre.
 Cascun molto penje per son çancarre e cascun hom deu pedir per son erre.
 Ans de la casa guardal vehí El companyo ans del camí.
 No val guardar de mal vehí ne de mal par. Qui assaja son vehí no pert son mati.Mal vehí sit veu fer be celara si mal escamparla.
 Iros e querellos no s avenen be. Dues espases en un foure no estan be.
 Cascuna creatura fa segons sa natura.
 Mala custuma pus greu es de lexar que questa de pagar.
 Mes val sol estar que ab mal par. Mal sap pensar dovelles que de lop fa pastor delles.
 Foll es qui ous de gallina fa covar a mila per fiança de polls.
 Per cuydat no leys certenitat=No tragues ab sa semblant.
 Quan ven lo fat sorda es lorella e lull ensegat.
 Dona fam al ca e seguir te ha Si sadolles com ca not seguira.
 E si faç rich ton vassall not servira.
 Per massa visitar se fa hom desamar e per tart visitar te faras desijar.
 En temps de sech desih ha hom de pluja. E sin es massa e sovin res tan for no anuja.
 Qui menja ous de reig capons ne ret.
 Aquell ama qui repren E qui mal vol aquell enten.
 A bon mercat ixen diners E a bon loguer faeners.
 A qual pera tal oçell E a qual maynada tal capdell.
 A bon senyor dobla honor.=Aquell t onra quit coneix.
 E aquell ama qui serveix=A qual dat tal grat.
 Aygua e muller a cell la dona hom qui la quer.
 Amich de boca pech se fa e es moix si la hom ops a torçra verduch sera de boix.
 A amich cubert sil tens la un ull cluch laltre li ten obert.
 Aquell pert son pa quil met en altruy ca. Aquell pert son diner quil met en estranger. E aquell lo guanya quil met en sa companya.
 Tart cavalca be cell quin l estrep nol creix lo pe.
 En mala nit no ladre ca En mal temps totes velles han dents.
 A lop las tots cans li ladren. A carn de lop salsa de ca.
 A clerga ne a Cavaller no crees ton diner.
 A Deu e a son albir null hom no pot mentir.
 Aygua lenta mal estorrenta. Aygua pudent bes va per loch corrent.
 Aver que no veu son Senyor nol amal Criador.
 Aquell logra lo seu qui damunt li seu.
 Ans te guarda que guardies not prenguen.
 Tart sapercebeix lo rat pus quen la golal te lo gat.
 Qui no guarda a denant arere pren escrebant.
 Tart diu james veritat sino enfant ho hom orat.
 A mal son se desperta qui dorm porta oberta.
 A todon sadoll cireres li amarguen.
 Aquell sap de la maça quin es estat ferit. E aquell de la nafra quin es estat guarit.
 Tost sen plora qui per assaig beu tora.
 A vassall desleyal no fa que foll quil cors li toll.
 Ab vessall leyal parteix pa per egual.
 A tot hom plau son cant e son enfant.
 Qui s estoja de son pa mils sen dina sen dema.
 Estoja que no has ops e vendrali sos lochs.
 Qui nodriga no meniga. Qui nodreix poquet troba granet.
 Colza buquina no es bona cortina.
 Tart es mala cuberta que a mal no reverta.
 Astruch ne malestruch nol cal mati levar E aqui es res.
 Fadat no li pot esgambar.
 Aquell pert son punt qui no ha son fil. E qui presta son diner e carta non fa fer. Aver prestat perdoa e enamistat.
 A bon vey not cal monstrar abrich ne escuses a enich.
 Amich leyal castell reyal. Quil pot trobar bel deu guardar.
 Aquell pert justament qui es necligent.
 Si vols esser astruc ven lo vell et comprel novell.
 Be es orp qui per arer no veu.
 Assats es desastruch qui no ha que menuch.
 Tot hom ha amargura del dan de sa figura.
 Tota cosa vedada sol esser desigada.
 Axi com bon Rey es semblant a voltor enfre moltes guifes axi avol Rey es semblant a guifa entre molts voltors.
 Si oradura fos dolor per tot hoirets plant e plor.
 Si sabia hom la pedra en que deu enceptar faria la hom desar.
 Si l estornell havia seny no faria niu en lo carabaça.
 A ton enamich apagali el lumener si mes de mal no li pots fer.
 Tal es ardit entorn ça lar qui es volpey al campejar.
 Si a ladre tengues prou sagrament ab lalcora anara en la ma.
 Ab res no metja hom tan be oradura com fa ab oradura.
 Mal hom nos vol a Deu comanar sino cant ou tronar.
 No ha hom seny tro la comprat ne es hom savi tro que es escarmat.
 Tart es negun niu menys dun ou avol.
 Aquell loa l mercat qui y ha guanyat e aquell les noces qui be y ha menjat.
 No es tot veritat ço qui en noces es comptat.
 Malaltia ha de que no pot guarir qui creu tot quant hou dir.
 Nos sona be alduf dejus flaçada.
 Entre presit e emblist no ha cor agençament de parala.
 Tart sostrau hom la veritat sens I. poquet de falsetat.
 Hom congoxos no mol en moli nel ama son vehi.
 De muller a pendre mal consellar sen fa ab cell qui non ha.
 No deu hom dir al Rey senyer com be ne com havets estat mas que Deus li do bona vida e sanitat.
 No paga un deute ab altre sino Reis.
 No es durable la legra daquest setgle.
 No sona trompes hom vençut.
 Cavall tabaler no sespaventa per brugit de pell secha.
 Ca ligat no caça be. No caça be estor dejus aguila.
 No caça ca per amor de Deu. No veu lop carn salada.
 No ha fam ensenyament gran ne fret continent.
 Nos desix hom d amich per un defalliment.
 Qui quer amic senes defalliment null temps lo trobara ne estrany ne parent.
 No es tot cavaller Rotlan ne tot negre pebre ne tot blanch sagi.
 Ladonchs deus batre ferre can es calent e emprar gran hom cant es de bon talent.
 No son tots ferres cells qui ha cares negres Ne metges acabats tots cells can nom maestres.
 Con mellor es lo drap pits hi esta sutzura.
 No te hom leo cor en preso ne met Deus en son carçre cor Farao.
 En vexell pus es ple no hi cap re E qui es plen de mals no hi cap als.
 Qui ves lo cel escup sobre la faç li torna.
 Qui fodit alteri foveam incidit in eam.
 Qui premisit lucernam irit ad lumen eius.
 Qui fa gran feix port los ell e leix.
 Qui fa mal estar en l espiy apar.
 Cui datur glaria et non recognoscit aufertur ab eo et non perpedit.
 Qui lengua ha e sap parlar nos pert en null logar.
 Qui ha necesitat cavalch per desert sino pot per poblat.
 Qui ha son pa el forn no li pren son.
 Qui non afuit non habuit. Pres vol estar qui quer menjar e no pagar.
 Nos venjaran d aquell sos enamichs qui del sopar estoja al dinar.
 Mesura dura. Cell se sadolla quis amesura.
 Qui non ha vergonya ne cesiment menuga aytant com ha talent.
 Quis gita sens sopar dejun se vol levar.
 Baralla quer ho plet novell qui demana deute vell.
 Qui ha que vendre tart li pot mal pendre.
 No val res qui no ha res. Qui ha molts mesters ha pochs diners.
 Pardal pren qui a pardal para. Qui guanya or guanya plor.
 Qui dona deute a qui nol deu dar dues vegades vol pagar.
 Qui ha leig cobra e plega e qui ha bell descobra e desplega.
 Qui no volch creure ab Moysen nega ab Farao.
 Qui demana ço que no li tany soven lin ve afany.
 Qui a bon arbre s acosta ben ha del fruyt e de la ombra.
 Ama Deus aquell qui ama et qui amen los seus. Qui embla l ou embla puys lo bou.
 Tart dona volenter qui es veat de pendre.
 En lestiu deu treballar qui en livern sen vol posar.
 Qui basteix en laltruy ne als seus ne a luy. En ayen (agen) alou cabiro de col.
 Qui tench aprop lo moli molch enans que son vehí.
 No mol en molí hom bascos ne qui es maça congoxos.
 Qui ha fet peccat no sesquiu de la pena.
 Qui de sa pauta fer en sa gauta non deu plorar.
 Qui no sofer en sa terra any de secada pert bona anyada.
 Daquella oradura no trobara metzina cell qui tots los homens posa en I.a guisa.
 No sera ton amich qui no es de ta lig.
 Null temps not oblida qui mal te desiga.
 Qui no fa be a son frare quen espera son compare.
 Qui entre la carn e las ungles metra al terç dia pudira.
 Qui a son maior no obeeix mal e vergonya lin segueix.
 A confusio sol venir qui son maior no vol obeir.
 Qui mal vol a Celiandre ez grinyon li neix.
 Qui mal vol a ca rabia li alleva.
 Qui entre si et tu met I. filet met hi tu la paret.
 Queacom sap que no saps tu qui nasch abans que tu.
 Qui de les gents diu ço quiy es dien dell ço quey es e ço qui noy es.
 Qui va sobre fanch allenega e quis asseu sobrayga nega.
 Qui nos lexa enganar nos lexa acompanyar.
 Quis met en altruy feu pert laltruy et pert lo seu.
 Qui tot ho vol tot ho pert.
 Qui nol volch menys de la manta ne hac lo cavall ne la manta.
 Baralla quer o plet qui demana mes de son dret.
 En mout parlar no fall errar.
 Qui sembra caritat cull amistat.
 Aquell es plen de sen qui son dret ben defen.
 Qui vol esser bon guanyador no crea corredor.
 Qui en mal laurat met son sement apobreix e nou sent.
 No pot celar sa follia quis mescle ab lo dia.
 Qui segueix lescaravat a la pudent labat.
 Qui descaravat fa son guior anar vol a pudor.
 Guardat que no faces plorar cell que puys has a morar.
 Foll es e trop ardit qui diu del vi del Rey agre ne del brou de la sua caldera magre.
 Hom qui escolta sovin ou de si mal e onta.
 Demunt los gita cell qui penjat desliga.
 Not cal pregar lo clavell can en la ma tens lo martell.
 Not pels ab negu qui no hahia mes pels que tu.
 Ab tal te prin a pelar qui haia mes cabells que tirar.
 Mal sen ha qui ço que pot huy espera a dama.
 Hon que la vulles tastar salada trobaras la mar.
 De les gotes savisten los floms.
 Ço que hom muny es let e sanch es ço qui sprem.
 Ço qui el combrençament sesclareix mils sen feneix.
 Los coloms seguexen cell qui ha er, e los homens cell qui ha el diner.
 Si mal astre ha soler no cura es son escaler.
 Hon que vajal gran del forment ne hon ques gir al ull de la mola ha finalment avenir.
 La hon es ton uy es ja la ma daltruy.
 Hon pot fugir aquell que Deus encalça=La hon es lo gra e calen los coloms.
 La es lo foch hon hix lo fum.
 Si be son noves sobergues dix na Guineu saber volria hon vos jocats capons dostaleria.
 Qui has lop a demanar has hont albergaz teu bestiar.
 Qui ha ça volp a demanar a hon ses gallines vostres se deuen jocar.
 Que val cara trista ne torta pus quels hostes son tres la porta.
 A mal hom ne enich no li val res perhich.
 Que quer ors en abeyar de les bresques vol menjar.
 Cum preficimur excecamur. Sempre es hom ensegat que munte en dignitat=Can hom ha vent pens de ventar car no sap quant lis deu durar.
 Sies piados cant seras poderos.
 Cant seras fello not oblit ço qui tes bo.
 Sprova ton amich e ton privat cant seras desfaenat.
 Peix gros e rafit altra na engollit.
 Can lo preseguer floreix e madura nit e dia egual dura.
 Can veuras nesples madures si es mal vestit pensa de vestadures.
 Si es foll lo recomptador sia savi loidor.
 En temps de carastia no ha forment segon.
 Can Deus vol perill de la formiga ales li liga.
 Mal va lalberch com ve quel gat ha treues ab lo rat.
 Can vol juheu fugir ses bragues li cahen.
 Can veuras juheu la cosa menys prear en les orguens la vol gitar.
 Com mes oiras lo juheu jurar mes te deus dell guardar.
 Deztor vell joch sen fa lo passarell.
 Quant mullers jovens prenen los vells goig nan los jovencells.
 Quant es mal lo fill sa mare fa desonrar e son pare blastomar=Fort mala companyia fan tres coses ab altres tres: plet ab nicea, pobrea ab perea et malaltia ab vellea.
 Ronya ha la mel e escuma si tot ses dolça.
 Malaltia de mila ales malautes el bech fa.
 Lo bon poll en la closca canta.
 No es pereros hom malecios.
 Cobrençament es de baraya cant negun diu a laltra, Deus vos sal en tinyos=Un orat ne fa molts.
 Hom pech aytal es com a cech.
 Aver prestat ho perdua ho enamistat.
 Calasto e balança no queren amistança.
 Ne gracies ne grat qui el mercat es enganat.
 A rata sadolla forment li amarga.
 Qui coa ha de palla por ha de foch.


  1. Du CangeVolipes, perdix, velox pedibus.